Dınyo har vırədə, har millətədə, har zıvonədə Yəhova Şahidon hıste. Çəvon əsas məqsəd — bə Xıdavandə Aləmi ibadəte və YƏHOVA nomi bütün bəşərədə tanıtmiş kardeye. Əvon çı İsa peyğombəri roy şedən, bə insonon Muğəddəs Kitobi və Xıdo Potşoəti həqqədə umite vaxt ayırmiş kardən. Əvon Yəhova Xıdo və Əçəy Potşoəti həqqədə şohidəti karde qornə «Yəhova Şahidon» adlanmiş bedən.

Bəçəmə sayti diəkənən. Muğəddəs Kitobi bahandənən. Dəmə tanış bıbiənən. Bə çiçi inanmiş bedəmon, şımənən bıznənən.