Muğəddəs Kitobi əsaslanmiş bə jurnalon 150-ədə vey zıvonədə yükləmiş karde bəbe. «Gözətçi qullə» jurnal dınyoədəki hadison Muğəddəs Kitobi vasitə bə səbəbon izah kardə. In jurnalədə bə Xıdo Potşoəti həqqədə şoyə xəbə bə insonon təsəlli doydə. «Ayığ bıbənən!» jurnal çı problemon öhdədə ome ron umitdə. Çımisə əlavə, Xıdavandə Aləmi dınyoədə sülh və cənnət həyati yaratmiş karde vədi imoni möhkəmləndirmiş kardə.