Мукаддес Язгыларда айдылмагына гөрә, гадымы Ысрайыл гүр токайлыкмыды?

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРДА Вада эдилен диярың көп ерлериниң «токайлык» боландыгы айдыляр (1 Пат. 10:27; Еш. 17:15, 18). Эмма шу гүнлер Ысрайылда агаҗың азлыгы себәпли, таңкытчыларың кәбири Вада эдилен диярда-да токай болан дәлдир өйдйәрлер.

Сикомор фикус агаҗының хошасы

«Гадымы Ысрайылың дурмушы» атлы китапда «гадымы дөвүрде шол юрдуң гүр токайлыга бүренип отурандыгы» айдыляр. Дагларда Алеппо соснасы (Pinus halepensis), яшыл дуб (Quercus calliprinos) ве хвоя (Pistacia palaestina) агачлары өсйәрди. Орта ер деңзиниң төверегинде ве дагларың арасында, Шепхела атлы депелерде сикомор фикус (Ficus sycomorus) агаҗы көп душ гелйәрди.

«Мукаддес Язгылардакы өсүмликлер» атлы китапда Ысрайыл юрдунда өсйән агачларың көп гөрнүшлериниң ёк боландыгы барада айдыляр. Нәме үчин? Шол китапда: «Адамлар йыланмак, экин экмек, өри мейданларыны гиңелтмек ве җай гурмак үчин агачлары чапярдылар» дийилйәр. Шейлеликде, токайлыгың чөле өврүлендиги айдыляр.