«Аяк басян ерими шөхратландырарын». ИШ. 60:13

АЙДЫМЛАР: 8, 22

1, 2. Еврей Язгыларында «аягының күрсүси» диен җүмле нәмәни аңладяр?

ЕХОВА ХУДАЙ: «Гөк Мениң тагтым, ер аягыма күрсүдир» диййәр (Иш. 66:1). Шейле-де ол «аягының күрсүси» барада: «Аяк басян ерими шөхратландырарын» диййәр (Иш. 60:13). Ол муны нәдип эдер? Худайың «аягының күрсүсиниң» шөхратланмагы адамлара нәхили тәсир эдер?

2 Еврей Язгыларында Худайың «аягының күрсүси» диен җүмле гөчме маныда ысрайыллыларың мукаддес чадырыны аңладяр (1 Йыл. 28:2; Зеб. 132:7). Чадыр хакыкы сеждәниң меркезиди ве Алланың аяк басян ерини шөхратландырярды. Ехова мукаддес чадыры өрән овадан хасаплаярды.

3. Худайың рухы ыбадатханасы нәме үчин гурулды ве онуң дүйби хачан тутулды?

3 Шу гүнлер Ехованы шөхратландырян рухы ыбадатхана гурулды. Ол мукаддес чадыр ялы хакыкы сеждәниң меркези хасапланыляр. Б. э. 29-нҗы йылында Иса сувда чокундырылып, Баш руханы эдип белленилди ве Ехованың рухы ыбадатханасының дүйби тутулды. Шейдип, Иса Месихиң төлег гурбанына иман эдйән  адамлар Ехова билен ярашып билйәрлер (Евр. 9:11, 12).

4, 5. а) Зебур 99-нҗы баба гөрә, Ехованың гуллукчылары нәме этмели? б) Биз өзүмизе нәхили сораг бермели?

4 Биз адамлара Худайың ады ве онуң берен төлег гурбаны барада гүррүң берип, рухы ыбадатханың гурландыгына миннетдар болярыс. Шу гүнлер 8 миллиондан говрак месихчилер Ехованы шөхратландырярлар. Кәбир адамлар дүнйәден өтенсоң, гөкде Худайы шөхратландырарын дийип пикир эдйәрлер. Элбетде, бу нәдогры. Ехованың Шаятлары Алланы шу вагт ве ерде шөхратландырмалыдыгына дүшүнйәрлер.

5 Биз Зебур 99:1—3, 5—7-нҗи аятлара (окаң) гөрә, Ехованың вепалы гуллукчыларының гөрелдесине эерип, оны шөхратландырмак ислейәрис. Мезмурда Мусаның, Харуның ве Шамувелиң хакыкы сеждәни голдандыгы барада гүррүң берилйәр. Гөкде руханы болуп хөкүм сүрҗек месх эдилен месихчилер рухы ыбадатхананың ердәки ховлусында вепалы гуллук эдйәрлер. Миллионларча «башга гоюнлар» хем олары ыхласлы голдаярлар (Яхя 10:16). Ерде я-да гөкде яшамага умыды болан месихчилериң әхлиси Ехованың «аягының күрсүсинде» оңа сежде эдйәрлер. Шол себәпли бизиң хер биримиз өзүмизе: «Мен хакыкы сеждәни йүрекден голдаярынмы?» диен сорагы бермели.

РУХЫ ЫБАДАТХАНАДА ГУЛЛУК ЭДЙӘНЛЕР

6, 7. I асырдакы месихчилер нәхили кынчылыклара дучар болдулар ве 1919-нҗы йылда нәме болды?

6 Пыгамберликде айдылышы ялы, месихи йыгнагың дөрәнине такмынан 100 йыл геченден соңра хакыкаты ёйян месихчилер көпелип башлады (Рес. иш. 20:28—30; 2 Сел. 2:3, 4). Шол себәпли Худайың рухы ыбадатханасындакы вепалы гуллукчылары танамак кынды. Эмма Ехова Иса Месихи Патыша белләп, хакыкы месихчилери тапавутландырмага көмек эдйәр.

7 1919-нҗы йылда Ехованың разылыгыны газанян ве рухы ыбадатханада вепалы гуллук эдйән месихчилер аян болды. Олар рухы тайдан арассаланып, Худая ярамлы гуллук этмелидилер (Иш. 4:2, 3; Мал. 3:1—4). Шейлеликде, Павлус ресулың гөрен гөрнүши кичи мөчберде ерине етип башлады.

8, 9. Павлус гөрнүшинде нәхили «җеннети» гөрйәр?

8 Павлус ресулың гөрен гөрнүши 2 Коринтослылар 12:1—4-нҗи аятларда (окаң) беян эдилйәр. Ол Худай тарапындан ылхамланып, гелеҗекде болҗак вакалары аян эдйән тәсин гөрнүш гөрйәр. Павлус «үчүнҗи гөге әкидиленде» нәхили «бехишди», ягны җеннети гөрйәр? Белки-де, ол рухы җеннети, гөкде я-да ерде болҗак җеннети гөрендир. Тизден ерде Җеннет дикелдилер (Лука 23:43). Пыгамберликдәки рухы җеннет хем тәзе дүнйәде долы мөчберде ерине етер. Гөкдәки җеннет «Худайың җеннетини» — гөкдәки говы шертлери аңладяндыр (Ылх. 2:7).

9 Павлус ресул нәме үчин «адамзада сөзлемәге ругсат эдилмедик, айдып болмаҗак сөзлери эшидендигини» айдяр? Себәби оңа шол вагты  гөрен гөрнүшини җикме-җик дүшүндирмәге ругсат берилмейәр. Эмма шу гүнлер бизде Худайың халкының алян берекетлерини гүррүң бермәге мүмкинчилик бар.

10. «Рухы җеннет» билен «рухы ыбадатхананың» тапавудыны дүшүндириң.

10 Эдебиятларымызда «рухы җеннет» барада көп гүррүң эдилйәр. Рухы җеннет бизе Ехова Худай, доган-уяларымыз билен достлашмага көмек эдйәр ве рухы берекетлери берйәр. Эмма «рухы җеннет» билен «рухы ыбадатхана» тапавутланяр. Аллатагала рухы ыбадатхананы өзүне сежде эдилмеги үчин гурнады. Алланың разылыгыны газанып, рухы ыбадатханасында гуллук эдйән адамлар рухы җеннети аңладяр (Мал. 3:18).

11. Рухы җеннет бабатда нәхили хорматлы иш табшырылды?

11 1919-нҗы йылдан башлап, Ехова бикәмил адамлара рухы җеннети дикелтмеги, беркитмеги ве гиңелтмеги табшырды. Ехова билен ишлешмек нәхили хормат! Сизем Худайың ишдешлерими? Сиз Ехованың «аяк басян ерини» шөхратландырмага гошант гошяндыгыңыза бегенйәрсиңизми?

ЕХОВАНЫҢ ГУРАМАСЫНЫҢ ӨСҮШИ

12. Биз Ишая 60:17-дәки пыгамберлигиң ерине етйәндигине нәме үчин ынанярыс? (Макаланың башындакы сурата середиң).

12 Ишая 60:17-де (окаң) * Ехованың ердәки гурамасының үстүнлик газанҗакдыгы барада пыгамберлик эдилйәр. Муны яшлар ве яңы-якында сувда чокундырыланлар окап я-да эшидип билйәрлер. Эмма доган-уяларың көпүси пыгамберлигиң ерине етмегине гошант гошярлар. Олар Ехованың Патышамыз Иса аркалы ёлбашчылык эдйәндигине ынанярлар. Доган-уяларың ыхласлы эдйән гуллугы барада эшиденимизде, бизиң Ехова хас-да умыдымыз беркәп, Оңа бил баглаярыс.

13. Биз Зебур 48:12—14-нҗи аятлара гөрә нәме этмели?

13 Биз Ехова энчеме йылдан бәри гуллук эдип, адамлара онуң гурамасы барада гүррүң берйәрис. Биз азгын, йигренч ве залымлыкдан долы дүнйәде рухы җеннетиң бардыгына бегенйәрис! Биз «гелҗек несле» Ехованың гурамасы, «Сион» ве рухы җеннет барада шатлык билен гүррүң берйәрис (Зебур 48:12—14-нҗи аятлары окаң).

14, 15. 1970-нҗи йылларда нәхили өзгеришиклер болды ве нәхили нетиҗе берди?

14 Гарташан доган-уялар Ехованың ердәки гурамасында кәбир өзгеришиклериң шаяды болдулар. Меселем, өң йыгнага гуллук хызматчысы гөзегчилик эдйән болса, инди яшулулар маслахаты ёлбашчылык эдйәр. Шу гүнлер филиал гуллукчысы дәл-де, филиал комитети гуллук эдйәр. Өң Гаравул диңи җемгыетиниң президенти гөркезме берйән болса, инди Ехованың Шаятларының Ёлбашчылык маслахаты карар чыкаряр. Өң гураманың президентине Худая вепалы доганлар көмек этселер-де, йыгнакларда, филиалларда ве Баш эдарада өзгеришлери этмек бабатда президент карара гелйәрди. Эмма 1970-нҗи йыллардан башлап, диңе бир адам дәл-де,  бирнәче яшулулар маслахатлашып, карар кабул эдйәрлер.

15 Бу өзгеришиклер говы нетиҗе бердими? Элбетде! Нәме үчин шейле дийсе болар? Себәби бизем I асырда яшан месихчилериң гөрелдесине эерйәрис. Инди гурамада карар кабул этмели боланда, диңе бир адам дәл-де, Ехованың «сылаг» хөкмүнде берен доганларың әхлиси гатнашярлар (Эфес. 4:8; Сүл. тым. 24:6).

Ехова бүтин дүнйәдәки адамларың аладасыны эдйәр (16, 17-нҗи абзацлара середиң)

16, 17. Сиз нәхили өзгеришлери халадыңыз ве нәме үчин?

16 Шейле-де гурамамызда эдебиятларың гөрнүши, мазмуны ве оларың яйрадылыш усуллары бабатда өзгеришлер эдилди. Сиз шу гүнки кынчылыкларың хөтдесинден гелмәге көмек эдйән овадан журналлар аркалы вагыз эдип билйәндигиңизе бегенйәрсиңизми? Галыберсе-де, хош хабар jw.org веб-сайтымыз аркалы бүтин дүнйәде яйрадыляр. Бу болса Ехованың дүнйәниң әхли күнҗегинде яшаян ве гөркезмә мәтәч адамларың аладасыны эдйәндигини аян эдйәр.

17 Эдилен өзгеришлер машгала ве шахсы окувына көп вагт сарп этмәге мүмкинчилик дөретди. Конгреслер йыл-йылдан хас тәсирли гечирилйәр. Биз теократик мекдеплериң ачыландыгына чәксиз бегенйәрис! Бу өзгеришлер Ехованың ёлбашчылык эдйәндигини айдың гөркезйәр. Биз онуң гурамасының өсйәндигине ве рухы җеннетиң гиңелйәндигине бегенҗимизден яңа ганат баглап учярыс.

 РУХЫ ҖЕННЕТИ ГИҢЕЛТМӘГЕ ГОШАНТ ГОШАЛЫҢ

18, 19. Биз рухы җеннетиң гиңемегине нәдип гошант гошярыс?

18 Биз Ехованың рухы җеннети гиңелтмәге мүмкинчилик берендигине миннетдарлык билдирип, Патышалык барадакы хош хабары вагыз эдйәрис ве шәгирт тайярлаярыс. Адамлара Худая өзүни багыш эдип, сувда чокундырылмага көмек эденимизде, рухы җеннети гиңелдйәрис (Иш. 26:15; 54:2).

19 Шейле-де биз рухы җеннети гиңелтмек үчин месихи хәсиетлеримизи өсдүрмели. Шонда адамлар рухы җеннетиң бардыгына гөз етирерлер. Кәте адамлар айдян хош хабарымыза дәл-де, ёкары ахлак кадаларына эерйәндигимизе, эдим-гылымымыза үнс берйәрлер. Бу болса олара Худайы ве Иса Месихи танамага, Ехованың гурамасының агзасы болмага көмек эдйәр.

Рухы җеннети гиңелтмәге гошант гошалың (18, 19-нҗы абзацлара середиң)

20. Биз Сүлейманың тымсаллары 14:35-е гөрә нәме этмели?

20 Ехова билен Иса бизиң рухы җеннете гошян гошандымыза дийсең бегенйәр! Биз рухы җеннетимизи гиңелтмекден леззет алярыс. Гелеҗекде биз ер йүзүнде болҗак Җеннети багы-боссанлыга өврүп, хас-да көп шатлык тапарыс. Сүлейманың тымсаллары 14:35-де: «Патышаның мәхри өзүни пайхаслы алып барян хызматкәр үчиндир» дийилйәр. Гелиң, пайхаслы ишчилер кимин рухы җеннети гиңелтмәге җан эделиң!

^ абзац 12 Ишая 60:17 Бүрүнч ерине алтын, демир ерине күмүш берерин Мен; агач ерине бүрүнч, демир берерин даш ерине. Парахатчылыгы баштутаның, догрулыгы гөзегчиң эдип белләрин.