Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Diospa Shimipi yachachishca shinami organizarishca canchi

Diospa Shimipi yachachishca shinami organizarishca canchi

“Mandaj Diosca, ali yachaihuanmi, cai pachataca rurarca. Ali yuyaihuanmi, jahua pachatapash shinllitapacha churarca” (PROVERBIOS 3:19).

CÁNTICO 6, 24

1, 2. a) Taita Dios shuj organizacionda charijta uyashpaca ¿imatata ashtaca gentecunaca nin? b) ¿Imacunatata cai temapica yachajupashun?

TAITA DIOSTA ali adorangapaj shuj organización tianamanda parlashpaca huaquin gentecunaca ninmi: “Ñaupaman pushaj organizacionga na minishtirinllu. Taita Diospa ñaupajpi ali ricurishpallata alimi can” nishpa. Shinapash ¿chaica ciertochu can?

2 Cai temapica, Jehová Dios imatapash rurashpa ordenbi churashcatami yachajushun. Shinallata, paita sirvijcunatapash aliguta organizashcatami yachajushun. Ashtahuangarin, Jehová Diospa organización instrucciongunata cujpi imata ruranatami yachajushun (1 Corintios 14:33, 40NM). Apostolcunapa punllacunapica, Taita Diospa Shimipi yachachishca instrucciongunata catimanda Jehovata sirvijcunaca ali villaicunata ashtaca llactacunapi villachi usharca. Cunan punllacunapipash paicunapa ejemplota catishpami ñucanchicunaca Bibliapi yachachishcacunatapash, Jehová Diospa organización cushca instrucciongunatapash catinchi. Shina ruraimandami mundo enteropi ali villaicunata villachita ushashcanchi, shinallata congregación limpio, tranquilo, shujllashna tandanajushca cachunbash ayudai ushashcanchi.

JEHOVÁ DIOSCA TUCUITA ORDENBI RURAJ DIOSMI CAN

3. ¿Imamandata nipanguiman, Jehová Diosca tucuita ordenbi ruraj Diosmi can nishpa?

3 Jehovapa rurashcacunata ricushpami Jehová Diosca tucuita ordenbi ruraj Dios cashcata cuenta japinchi. Bibliapica ninmi: “Mandaj Diosca ali yachaihuanmi, cai pachataca rurarca. Ali yuyaihuanmi, jahua pachatapash shinllitapacha  churarca” nishpa (Proverbios 3:19). Shinapash, Jehová Diospa rurashcacunamandaca ‘ashatallami’ yachanchi (Job 26:14). Ashatalla yachashpapash jahua pachapi tucui rurashcacuna ordenbi cashcata, alipacha organizashca cashcatami cuenta japinchi (Salmo 8:3, 4). Ishcai ejemplocunata ricupashun. Ñucanchi ricunajunchi cielomanda ashtahuan jahuapica ashtaca millón estrellacunami ordenbi cuyurinajun. Ñucanchi Indita muyujuj planetacunapash ordenbimi muyunajun. Jehová Dios shina rurashcamandami estrellacunapash, planetacunapash ordenbi cuyurinajun. Cai pachatapash ‘jahua pachatapash’ alipacha rurashcamandami Jehovata alicachingapaj, adorangapaj, cazungapapash munanchi (Salmo 136:1, 5-9).

4. ¿Imamandata cientificocunaca gentecuna yachangapaj munashca tapuicunata na contestai ushan?

4 Cientificocunaca jahua pachatapash cai pachatapash investigashpami ashtaca cosascunata rurashca. Chai rurashcacunami ñucanchitaca ashtahuan ali causachun ayudashca. Shinapash chai cientificocunaca gentecuna yachangapaj munashca tapuicunataca na contestai ushashcachu. Shuj ejemplota ricupashun. Astrónomo nishcacunaca, jahua pachamanda o universomanda ashtacata estudiashpapash jahua pacha imashina tiai callarishcata, gentecuna, animalcuna, plantacuna imapa cai Alpapi tiashcataca na ali intindichita ushanllu. Gentecuna imamandata para siempre causangapaj munashcatapash ashtaca gentecunaca na yachanllu (Eclesiastés 3:11). Cientificocunapash, shuj gentecunapash Taita Diosca na tianllu nishpa evolución tiashcata yachachijpimi ashtacacunaca gentecuna yachangapaj munashca tapuicunata na yachai ushan. Shinapash gentecuna yachangapaj munashca tapuicunata yachachunga Jehová Diosca paipa Shimi Bibliatami cushca.

5. ¿Imamandata gentecunaca leyes de la naturaleza nishcacunapi confiaita ushan?

5 Jehová Diosca leyes de la naturaleza nishcacunatapashmi churashca. Cai leyes de la naturaleza nishcacunaca ¿imata can? Chaita intindingapaca ishcai ejemplocunata ricupashun. Gentecunapa shunguca siempremi gentecunapa cuerpopica chai pushtupillata can. Chaimandami doctorcuna operagrijushpaca shungu maipi cajtaca ali yachan. Shinallata, tucuicunami yachanchi, jahuamanda saltashpaca jahuaman urmaitaca na ushanchichu, siempremi ucuman urmanchi. Shina pasajtami ley de la gravedad nin. Leyes de la naturaleza nishcacunaca siempremi shina cashca, nunca na cambianllu. Chai leycuna nunca na cambiashcamandami ingenierocuna, doctorcuna, electricistacuna, avionda manejaj pilotocunapash paicunapa trabajocunata ruraita ushan. Causangapaj munashpaca, leyes de la naturaleza nishcacunata cazunami canchi.

¿IMASHINATA PAITA SIRVIJCUNATA ORGANIZARCA?

6. ¿Imamandata yachanchi, aliguta organizarishpa paita ali adorachun Jehová Dios munashcata?

6 Universotapash aliguta organizashca cachun rurashca cashpaca ¿nachu gentecunapash aliguta organizarishpa paita adorachun Jehová Diosca munan? Ari, chaimandami paica Bibliata curca. Bibliapi yachachishca yuyaicunata, shinallata paipa organización cushca instrucciongunata catishpallami cushilla, ali causaita ushashun.

7. Bibliata imashina escribishcamandaca ¿imatata yachajupanchi?

7 Bibliaca Jehová Dios carashca libromi can. Huaquin estudiashcacunaca ninmi, Bibliaca judiocunapa, Jesusta catinchi nishcacunapa librocunata gentecunallata tandachishca librollami can nishpa. Shinapash Bibliataca Taita Diosmi pi escribinata, ima hora escribinata, imata escribichinatapash ricujurca. Chaimandami Bibliapa tucuilla librocunaca Taita Diospa yuyaicunata intindichun ayudan. Bibliapica Génesis libromanda callarishpa, Apocalipsis librocamanmi “mirai” nishcamanda parlan. Chai “miraimi” cai Alpataca shuj paraíso Alpaguta rurana carca. Imashinami yachajushcanchi, chai miraica Jesusmi can. Jesusmi Diospa Reinopi mandashpa Jehová Dioslla mandana cashcata ricuchinga (Génesis 3:15; Mateo 6:10; Apocalipsis 11:15, liingui).

8. ¿Imashinata israelitacunaca alipacha organizarishca carca?

8 Israelitacunaca Jehová Dios cushca leycunata cazushpami causarca. Paicunaca alipacha organizarishcami carca. Huaquin ejemplocunata ricupashun. Huaquin huarmicunataca Jehovapa carpa huasi yaicunapi sirvichunmi churashca carca (Éxodo 38:8). Shinallata, israelitacuna causanajuj carpacunatapash, Jehovapa carpa huasitapash imashina apanata yachachunmi Jehová Diosca instrucciongunata curca. Jipamanga rey  Davidpashmi sacerdotecunata, levitacunatapash Jehovapa huasipi sirvichun aliguta organizarca (1 Crónicas 23:1-6; 24:1-3). Israelitacuna cazujpica Jehová Diosca bendicianmi carca. Paicunaca aliguta organizarishpami tranquilo, shujllashna tandanajushca carca (Deuteronomio 11:26, 27; 28:1-14).

9. Apostolcunapa punllacunapi congregaciongunaca ¿imashinata alipacha organizashca carca?

9 Apostolcunapa punllacunapi congregaciongunapash alipacha organizashcami carca. Chai punllacunapica cuerpo gobernante nishcami tiarca. Chaica ¿imata carca? Shuj grupomi carca. Chai grupopi huauquicunami congregaciongunaman instrucciongunata cun carca. Callaripica apostolcunami chai grupopica carca. Jipamanga huaquin ancianocunapashmi chai grupopi carca (Hechos 6:1-6; 15:6). Jehová Diospa ayudahuanmi cuerpo gobernantepi huauquicunapash paicunahuan sirvinajuj huauquicunapash cartacunapi consejocunata, instrucciongunata escribishpa congregaciongunaman cachan carca (1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9). Shinaca, cuerpo gobernante cushca instrucciongunaca ¿imashinata congregaciongunataca ayudarca?

10. Apostolcunapa punllacunapi cuerpo gobernantepa instrucciongunata catijpica ¿imata congregaciongunapica pasarca? (Callari dibujota ricupangui).

10 (Hechos 16:4, 5, liingui). Apostolcunapa punllacunapica cuerpo gobernantemanda apostolcuna, ancianocunami ‘Jerusalenbi tandanajushpa imatalla ruranata parlarca’. Chai parlashca instrucciongunatami huaquin huauquicunaca congregaciongunaman rishpa villan carca. Cuerpo gobernante cushca instrucciongunata cazushpami congregaciongunaca “ashtahuan aliguta catinajurca. Cada punllami ashtaca gentecuna crishpa miranajurca”. Shinaca ¿imatata paicunapa ejemplomandaca yachajuita ushanchi? ¿Imashinata paicunapa ejemploca congregaciongunapi ayudaita ushan?

¿JEHOVAPA ORGANIZACIÓN CUSHCA INTRUCCIONGUNATA CATINAJUNCHICHU?

11. Jehovapa organización instrucciongunata cujpica ¿imatata ancianocunapash siervo ministerialcunapash rurana can?

11 Comité de sucursalpi huauquicunapash, Comité de país nishcapi huauquicunapash, superintendentecunapash, ancianocunapash, siervo ministerialcunapash Jehová Diospa organización cushca instrucciongunataca catinami can. Bibliapica ninmi, ñaupaman pushaj huauquicunataca tucuicunami cazuna canguichi nishpa (Deuteronomio 30:16; Hebreos 13:7, 17). Jehovata cazujcunaca Jehovapa organización cushca instrucciongunamandaca na quejarinajunllu, siempremi cazun. Ñucanchicunaca Diótrefes runa cuenda cangapaca na munanchichu. Paica ñaupaman pushaj jaricunataca nalicachishpami parlajurca (3 Juan 9, 10, liingui). Instrucciongunata catishpaca congregacionbi tucuicuna tranquilo, shujllashna tandanajushca cachunmi ayudanajunchi. Chaimandami cada uno tapurina canchi: “¿Ñuca huauquipanicunataca Jehovata cazuchun ayudajunichu? Jehovapa organización instrucciongunata cujpica ¿ñapaschu catini?” nishpa.

12. Anciano, siervo ministerial nombramientocunataca ¿imashinata cunanbica ruran?

12 Chairallami Cuerpo Gobernanteca ancianocunapa, siervo ministerialcunapa nombramientocunata cada congregacionbi imashina ruranamanda parlarca. La Atalaya del 15 de noviembre de 2014 revistapi, “Preguntas de los lectores” temapica cashna nishpami intindichirca, apostolcunapa punllacunapica, cuerpo gobernantepa autoridadhuanmi superintendentecunaca anciano, siervo ministerial nombramientocunata ruran carca nishpa. Chaimandami septiembre de 2014 huatamandaca anciano, siervo ministerial nombramientocunataca superintendente de circuitocuna rurajushca. Anciano o siervo ministerial cachun recomendaciondaca congregacionmanda ancianocunami superintendenteman cun. Chaimi superintendenteca chai huauquitapash, chai huauquipa familiatapash ashtahuan ali rijsingapaj munanga. Chaimandami chai huauquihuan villachingapaj o yachachingapapash superintendenteca ringa (1 Timoteo 3:4, 5). Chai jipami superintendenteca congregacionbi ancianocunahuan tandanajun. Shina tandanajushpami paicunaca, chai huauqui anciano cangapaj o siervo ministerial cangapaj Bibliapi requisitocunata pactachijujta o na pactachijujta parlan (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; 1 Pedro 5:1-3).

13. ¿Imashinata ancianocunapa instrucciongunata catijushcata ricuchinchiman?

13 Ñucanchicunata ayudangapaj, cuidangapaj munashpami ancianocunaca Bibliapi yuyaicunata catishpa instrucciongunata cun. Ñucanchipallata ali cana cajpimi ancianocuna cushca instrucciongunataca catina  canchi (1 Timoteo 6:3). Apostolcunapa punllacunapi huaquingunaca ‘na cazungapaj’ munajcunami tiarca. Paicunaca imatapash na ruranata charishpami shuj cosascunapira satirinajurca. Chaimandami ancianocunaca paicunata consejarca. Shinapash paicunaca na cambiangapaj munarcachu. Chaimandami apóstol Pabloca nirca: “Na cazungapaj munajtaca ricuchipanguichi. Paihuanga, pai pingai tucushpa llaquirichunmi, na tandanajuna canguichi” nishpa. Chai huauquita na fiñashpapash na cazungapaj munajpimi chai huauquihuanga na tandanajuna carca (2 Tesalonicenses 3:11-15). Cunan punllacunapi huaquin huauquipanicunaca, Jehovapa mandashcacunata na cazungapaj munanllu. Por ejemplo. Na Testigocunahuan cazarangapami paicunahuan puri callarin (1 Corintios 7:39). Chaita ricushpami ancianocunaca chai huauquita o panita ayudangapaj munan. Consejota cushpa ayudajpipash chai huauqui o pani na uyajpica ancianocunami ricunga, congregacionman shuj discursota cunata o na cunata. Shuj discursota cushpaca, na cazungapaj munashca huauquipa o panipa ruraicuna congregacionda imashina pingaichinatami ancianocunaca intindichinga. Shinaca, chashna discursota ancianocuna cujpica ¿imatata ruranchiman? Na cazungapaj munajuj huauqui o pani pi cashcata yachashpaca ¿paihuan tandanajushpa imapash cosascunata ruranajunchimanllu? Imapash cosascunata rurangapaj na tandanajushpami chai huauquita o panitaca paipa rurashcacuna paipallata nali cashcata, Jehová Diospa ñaupajpipash nali cashcata cuenta japishpa cambiachun ayudanajunchi. [1] (Cai tema tucuripi notata ricupangui).

CONGREGACIÓN LIMPIO, TRANQUILO, SHUJLLASHNA TANDANAJUSHCA CACHUN AYUDASHUNCHI

14. ¿Imashinata congregación limpio cachun ayudaita ushapanchi?

14 Taita Diospa Shimi Bibliaca ninmi, tucuicunami congregación limpio cachun ayudana canguichi nishpa. Corinto congregacionbi ima pasashcata ricupashun. Apóstol Pabloca chai congregacionbi huauquipanicunataca ashtacatami juyarca. Taucacunatami paica Jehovata adorachun ayudarca (1 Corintios 1:1, 2). Shinapash, chai congregacionbi shuj huauquica cadano huarmihuan puñushpami juchata rurashpa pinganaita causajurca. Chaita yachashpapash congregacionbi huauquicunaca congregacionbi cashpa catichunmi saquishcarca. Shina pasajujta yachashpaca ¿imashinashi apóstol Pabloca sintirishcanga? Pabloca Corinto congregacionmanda ancianocunataca nircami: ‘Chai runataca Satanás tucuchichun’ saquichi nishpa. Apóstol Pablo nishca shinaca, ancianocunaca chai nali ruranataca congregacionmanda llujchina o expulsanami carca (1 Corintios 5:1, 5-7, 12). Cunan punllacunapipash shinallatami can. Ancianocunaca pipash shuj jatun juchata rurashpa na arripintiringapaj munajpica congregacionmanda expulsai ushanmi. Shinaca pipash expulsai tucujpica ¿Bibliapi mandashca shinachu expulsai tucushcataca tratanchi? Bibliapi mandashca shina tratashpaca, congregación limpio cachunmi ayudanajunchi. Ashtahuangarin, expulsai tucushcapash nalita rurashcata cuenta japishpa arripintirichun, Jehová Diospa perdonda mascachunmi ayudanajunchi.

15. Congregacionbi tucuicunahuan tranquilo cangapaca ¿imatata rurai ushapanchi?

15 Corinto congregacionbica shuj problemapashmi tiarca. Huaquin huauquicunaca paicunapura problemacunata charishpami llactapa juezcunapaman rinajurca. Chaimandami apóstol Pabloca nirca: “Chashna fiñanajunapaj randica, ¿imashpata na llaquita apanajunguichilla?” nishpa (1 Corintios 6:1-8). Cunan punllacunapi huaquin huauquicunapash paicunapurami negociocunata rurashca. Shinapash huaquingunaca negocio culquica na ricurinllu, chaishujca llullajuhuanmi yashpami juiciota catishca. Juiciocunapi satirijpimi huaquin gentecunaca Jehovatapash, Jehovata sirvijcunatapash nalicachishpa rimai callarin. Ashtahuangarin, congregacionbipashmi problemacuna tiai callarin.  Chaimandami Diospa Shimi Bibliaca, culquita perdina cashpapash tucui huauquicunahuan tranquilo ali cana ashtahuan ali cashcata intindichun ayudan. [2] (Cai tucuripi notata ricupangui). Shuj huauquicunahuan jatun problemata charishpa imashina arreglanatami Jesusca yachachirca (Mateo 5:23, 24; 18:15-17, liingui). Jesuspa consejocunata cazushpaca congregacionbi huauquipanicuna tranquilo, shujllashna tandanajushca cachunmi ayudanchi.

16. ¿Imamandata Jehovata sirvijcunaca shujllashna tandanajushca caita ushan?

16 Diospa Shimi Bibliaca ñucanchitaca ninmi: “¡Ricuichi, huauquipura juyarinajushpa tandanajushpa causanaca, alipacha juyaillagumari!” can nishpa (Salmo 133:1). Jehová Diosta cazushpallami israelitacunaca aliguta organizarishca, shujllashna tandanajushca caita usharca. Jehová Diosca paipa sirvijcuna ima tucunata parlashpami nirca: ‘Tucuillata tandachishapachami. Llama [corraltashnami] tandachisha’ nishpa (Miqueas 2:12). Ashtahuangarin Jehová Dios nishca shinaca, paita sirvijcunaca Bibliamanda yachajushpami shujllashna tandanajushca caita ushana carca. Chaimandami paica nirca: ‘Chai huatacunapica [“shujlla shimita parlajshna, ima mapatapash na rimajcuna cachunmi”, NM] gentecunataca cutin rurasha. Paicunaca, Mandaj Dios ñuca shutipilla tucuicuna mañanajuchun, shinallata tucuicuna shujllashna yarishpa sirvinajuchunmi chashna rurasha’ nishpa (Sofonías 3:9). Tucuilla huauquipanicunahuan shujllashna tandanajushpa Jehovata adorai ushashcamandaca ashtacatami cushijunchi.

Ancianocunaca ‘maijanbash nalita rurajujpica na fiñashpa ali shunguhuanmi’ yachachina can. (Párrafo 17ta ricupangui)

17. Congregacionbi pipash shuj jatun juchata rurajpica ¿imatata ancianocunaca rurana can?

17 Jehová Diosca congregaciongunapi nali ruraicuna tiachunga na munanllu. Chaimandami ancianocunaca, pipash shuj jatun juchata rurajpica, juyaihuan parlashpa nalita rurajushcata uchalla intindichina can. Shinami ancianocunaca congregacionda cuidashpa, shujllashna tandanajushca, limpio cachun ayudan (Proverbios 15:3). Imashinami Primera a los Corintios cartapi ricunchi, apóstol Pabloca Corinto congregacionmanda huauquipanicunata ashtacata juyaimandami, chai huauquicuna consejota minishtijuj ratopi consejota cushpa ayudarca. Ancianocunaman shuj instruccionda apóstol Pablo cujpica uchallami chai ancianocunaca Pablopa instruccionda catirca. Chaimandami jipamanga paicunata cushichishpa apóstol Pabloca cashna nishpa escribirca: ‘Maijanbash nalita rurajujpica na fiñashpa ali shunguhuanmi yachachina canguichi’ nishpa (Gálatas 6:1).

18. a) Apostolcunapa punllacunapica ¿imashinata Bibliapi yachachishca yuyaicunaca congregaciongunata ayudarca? b) ¿Imatata cati temapica yachajupashun?

18 Imashinami ricushcanchi, apostolcunapa punllacunapi Jesusta catijcunaca Bibliapi yachachishca yuyaicunata catimandami congregacionbi limpio, tranquilo, shujllashna tandanajushca caita usharca (1 Corintios 1:10; Efesios 4:11-13; 1 Pedro 3:8). Shina cashcamandami huauquipanicunaca tucuilla ‘cai pachapi villachinajurca’ (Colosenses 1:23). Cunan punllacunapipash Jehovata sirvijcunaca shujllashna tandanajushca caimanda, organizarishca caimandami ali villaicunataca mundo enteropi villachi ushan. Cati temapica, Jatun Mandaj Jehovata sirvingapaj, Diospa Shimipi yachachishcacunata catingapaj imashina esforzarinajujtami ricupashun (Salmo 71:15, 16).

^ [1] (párrafo 13) Organizados para hacer la voluntad de Jehová libropi 134-136 paginacunata ricupangui.

^ [2] (párrafo 15) Ima hora shuj juiciota catinalla cashcata yachangapaj munashpaca, “Manténganse en el amor de Dios” libropi página 223tapash notatapash ricupangui.