Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 CALLARI TEMA | JAHUA PACHA ¿IMATATA GENTECUNACA NIN?

Jahua pacha ¿imatata gentecunaca nin

Jahua pacha ¿imatata gentecunaca nin

Ashtaca gentecunaca pensanmi: “Jahua pachaca ¿imashinashi can? ¿Picunashi jahua pachapica causan?” nishpa. Chaimandami gentecunaca shuj shuj yuyaicunata charin. Huaquingunaca ninmi, jahua pachapica angelcuna, huañushca ali gentecunami causan. Chaipica tranquilo, ali causaimi tian ninmi. Cutin shujcunaca ninmi, jahua pachapica ashtaca dioscunami causan nishpa.

Shujcunacarin ninmi, pipash jahua pachamanda shamushpa parlajpimi jahua pacha imashina cajtaca yachanchiman. Shinapash pipash na jahua pachamandaca shamushcachu ninmi. Shina nijpipash chaica na ciertochu can. Jesusca cai Alpaman nara shamushpaca jahua pachapimi causarca. Chaimandami paipa punllacunapi yachachijcunataca Jesusca nirca: ‘Jahua pachamandaca na ñuca munashcata rurangapaj shamurcanichu. Ñucata cachamuj Taita munashcata pactachingapami shamurcani’ nishpa. Shinaca, jahua pacha imashina cajta ali yachashpami Jesusca paipa apostolcunataca nirca: “Ñuca Taitapaj huasipica, ashtaca ashtaca causana ucucunami tian” nishpa (Juan 6:38; 14:2).

Jehová Diosmi Jesuspa Taita can. Paipa causanaca jahua pachapimi can (Salmo 83:18, Traducción del Nuevo Mundo). Paicunallami jahua pacha imashina cajtaca ali intindichita ushan. Chaimandami ali sirvij gentecunamanga Jehová Diospash Jesuspash shuj muscuipishna ricuchirca jahua cielo imashina cajta.

Cati temapica imacunatalla muscuipishna ricushcatami Bibliapi yachajushun. Shinapash yaripangui, cai Alpapica cosascunata ricunchi, japinchillami. Shinapash jahua pachapica na shinachu can. Chaita intindichunmi Taita Diosca, gentecuna intindinalla cosascunata muscuipishna ricuchirca. Chaicunata yachajushpami, jahua pachapi picuna causajta ashtahuan ali intindi ushashun.