مونږ له ډول ډول قومونو یو او په مختلفی ژبی خبری کوو،‏ سره له دې مونږ د عمومي اهداف سره یو کېږو.‏ مونږ ډېر غواړو چې یهوه خدای ته ستاینه وکړو،‏ ځکه چې هغه د هر څه خالق دی.‏ د خدای کلام د هغه له خوا نازل شوی دی.‏ مونږ ټولی قواوی په کار اچوو چې د عیسیٰ تقلید وکړو او په مسیحیت باندې افتخار کوو.‏ مونږ،‏ هر یو خپل وخت مصرفوو،‏ چې خلکو ته مرسته وکړو چې د خدای پادشاهی په باره کې زده کړي.‏ مونږ د خلکو سره د یهوه خدای او د هغه د پادشاهی په باره کې شهادت ورکوو،‏ په دې خاطر خلک مونږ د یهوه شاهدان په نامه پېژني.‏

زمونږ انټرنیټ پاڼه وګورئ.‏ د خدای کلام له انټرنیټ پاڼه څخه ولولئ. زمونږ او زمونږ د دینی معلوماتو په باره کې زده کړئ.‏