Skip to content

د خدای کلام په اساس ځانګړې وینا

ایا «د ارزښت وړ مرغلره» دې وموندله؟‏

څنګه د عیسیٰ د تشبیې پېښه،‏ چې د یو کاس ژوند ته بدلون وکړ،‏ په تا باندې اغېزه کوي؟‏

 

نور زده کړئ

تازه خبرونه، ویډیوګانې، مقالې او موزیک چې زیات شوي دي، وګورئ.

وګورئ،‏ چې څه نوی زیات شوی دی

د یَهّوه شاهدانو جلسې

پیدا کړئ،‏ چېرته جلسه لرو او څنګه خدای ته پرستش کوو.‏ هر څوک راتلی شي او پیسې نه اخیستلی کېږي.‏

د یَهّوه شاهدانو سره لیدنه وغواړئ

د خدای کلام څخه د یَهّوه شاهدانو سره موضوع تر څېړنې لاندې نیول او یا د خدای کلام زده کړه په وړیا توګه وغواړئ.‏

ویډیوګان

ټول وګوره

د عیسیٰ مسیح د قربانی یادګار شپه

د زړ⁠ه له کومی بلنه ورکوو چې زمونږ سره په ګډه د عیسیٰ مسیح قربانی یاد کړئ.‏ پوه به شئ،‏ د عیسیٰ مسیح قربانی ستاسو د پاره څه ګاټا لری.‏

دغه ویډیو وګورئ

مونږ،‏ د یهوه شاهدان،‏ څوک یو؟‏

مونږ له ډول ډول قومونو یو او په مختلفی ژبی خبری کوو،‏ سره له دې مونږ د عمومي اهداف سره یو کېږو.‏ مونږ ډېر غواړو چې یهوه خدای ته ستاینه وکړو،‏ ځکه چې هغه د هر څه خالق دی.‏ د خدای کلام د هغه له خوا نازل شوی دی.‏ مونږ ټولی قواوی په کار اچوو چې د عیسیٰ تقلید وکړو او په مسیحیت باندې افتخار کوو.‏ مونږ،‏ هر یو خپل وخت مصرفوو،‏ چې خلکو ته مرسته وکړو چې د خدای پادشاهی په باره کې زده کړي.‏ مونږ د خلکو سره د یهوه خدای او د هغه د پادشاهی په باره کې شهادت ورکوو،‏ په دې خاطر خلک مونږ د یهوه شاهدان په نامه پېژني.‏

زمونږ انټرنیټ پاڼه وګورئ.‏ د خدای کلام له انټرنیټ پاڼه څخه ولولئ.‏ زمونږ او زمونږ د دینی معلوماتو په باره کې زده کړئ.‏

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.