Rome 1:1-32

1  Mi Paul nao wea raet kam long iufala. Mi wanfala wakaman bilong Jesus Christ. Hem nao chusim mi for duim waka bilong aposol and hem markem mi for talemaot gud nius bilong God.  Gud nius hia God hem talemaot long bifor kam, and olketa profet bilong hem nao storyim diswan insaed long olketa Holy Raeting.  Datfala gud nius hem abaotem Son bilong hem wea born* long laen bilong David.  Paoa bilong holy spirit mekem hem laef bak and diswan showimaot hem Son bilong God, wea hem nao Lord bilong iumi, Jesus Christ.  Hem kaen tumas long mi* and markem mi for duim waka bilong aposol, mekem pipol long evri kantri savve showimaot faith and obeyim hem for mekhae long nem bilong hem.  God chusim iufala tu wea iufala kam from nara kantri, for iufala followim Jesus Christ.  Mi raet kam long iufala evriwan wea stap long Rome, wea God lovem iufala and chusim iufala for kamap pipol* bilong hem. Prea bilong mi hem for God, wea hem Dadi bilong iumi, and Lord Jesus Christ, for barava kaen long iufala and helpem iufala for garem peace.  First samting, long nem bilong Jesus Christ mi sei thankiu long God bilong mi for faith bilong iufala, bikos pipol evriwea story abaotem faith bilong iufala.  God hem savve mi evritaem story abaotem iufala long prea bilong mi. Hem nao God wea mi strong for worshipim long wei for talemaot gud nius abaotem Son bilong hem. 10  Mi barava askem God for letem mi kam long iufala sapos hem nao wanem hem laekem mi for duim. 11  Mi laekem tumas for lukim iufala. Mi laek storyim samting for helpem iufala fren witim God. 12  Wanem mi minim nao hem olsem: Mi laekem iumi evriwan strongim narawan. Faith bilong iufala bae strongim mi, and faith bilong mi bae strongim iufala tu. 13  Olketa brata, mi laekem iufala for mas savve, staka taem nao mi laek for kam long iufala mekem mi savve teachim pipol long there for kamap disaepol, olsem mi duim long olketa nara ples tu. Bat evritaem samting hem stopem mi for no kam. 14  Mi mas helpem* pipol bilong Greece and pipol bilong olketa nara kantri tu. Mi mas helpem tu olketa wea skul gud and olketa wea no skul gud. 15  Dastawe mi laekem tumas for talem datfala gud nius long iufala long Rome tu. 16  Mi no shame for talemaot datfala gud nius. Gud nius hia hem showimaot paoa bilong God and hem savve sevem eniwan wea garem faith. Olketa Jew nao herem firstaem, then bihaen, pipol bilong Greece* tu herem. 17  Pipol wea garem faith luksavve God iusim disfala gud nius for showimaot hem raeteous. Diswan hem strongim faith bilong olketa, olsem olketa Holy Raeting talem finis, wea sei: “Man wea raeteous bae gohed for laef bikos hem garem faith.” 18  God long heven showimaot kros bilong hem long pipol wea no obeyim hem and long pipol wea no raeteous. Olketa duim olketa nogud samting for stopem pipol for no savve long samting wea tru. 19  Diswan hem bikos God hem showimaot finis olketa samting abaotem hemseleva, and fitim olketa for savve long olketa samting hia. 20  Nomata olketa man no savve lukim God, olketa wei bilong hem showaot klia start long taem wea hem wakem world kam kasem distaem. Olketa fit for luksavve hem God and for luksavve long paoa bilong hem wea stap for olowe. Dastawe olketa no garem eni excuse for no biliv long hem. 21  Nomata olketa savve hem God, olketa no mekhae long hem and no thankiu long hem tu. Tingting bilong olketa hem no stret and olketa no minim eni samting. 22  Olketa sei olketa wise, bat olketa krangge nomoa. 23  God hem garem glory and hem no savve dae. Bat from olketa worshipim olketa idol, olketa mekem God for luk olsem idol bilong olketa. Samfala idol hia luk olsem man, wea hem savve dae nomoa. Olketa narawan luk olsem bird and olketa didifren kaen animal wea garem fofala leg. Samfala moa luk olsem snek and lizard. 24  So from olketa laek duim nogud samting wea heart bilong olketa laekem, God letem olketa for duim samting wea no klin and wea spoelem body bilong olketa. 25  Olketa no laek bilivim tru samting abaotem God, bat olketa bilivim samting wea no tru. God hem wakem evri samting and hem barava fit for kasem praise for olowe!* Bat olketa no worshipim hem, olketa worshipim nomoa samting wea hem wakem. 26  Dastawe God lusim olketa and letem olketa for duim olketa dirty samting wea olketa laek duim. Olketa woman no laek sleep* witim man bat laek duim dirty samting witim woman nomoa. God no wakem olketa for olsem. 27  Olketa man tu no interest for sleep witim woman bat olketa laekem tumas for duim dirty samting witim man nomoa. From disfala rabis samting wea olketa duim, olketa kasem nao barava nogud samting. 28  Olketa no willing for savve long tru samting abaotem God. So hem lusim olketa and letem olketa for garem tingting wea no stret and olketa duim enikaen rabis samting. 29  Olketa evritaem duim samting wea no stret, duim sin, greedy, and garem nogud wei. Olketa jealous, killim dae nara pipol, raoa, laea, laekem tumas for narawan safa, and gossip. 30  Olketa tok spoelem nara pipol, heitim God, no showimaot respect, mekhae long olkea seleva, tok praod, evritaem garem tingting for spoelem narawan, and no obeyim dadi and mami. 31  Olketa no savve minim eni samting, no duim wanem olketa promis for duim, no lovem narawan insaed famili, and no showimaot mercy long narawan. 32  God talem finis olketa wea duim kaen samting olsem fit for dae, and wanem hem talem hem stret nomoa. Olketa savve long diswan, bat olketa gohed nomoa for duim olketa rabis samting hia, and olketa hapi tu long nara pipol wea duim sem samting.

Olketa footnote

Or, “born long earth long laen bilong David.”
Long Greek languis hem sei, “mifala.”
Long Greek languis hem sei, “olketa holy wan.”
Long Greek languis hem sei, “mi garem kaon.”
Luk olsem diswan hem minim pipol wea no Jew wea savve story long Greek languis.
Long Greek languis hem sei “Amen” tu long hia. Paul iusim disfala word for showimaot hem barava laekem Jehovah for kasem praise for olowe.
Or, “duim sex witim.”