Rome 14:1-23

14  Acceptim man wea no strong long biliv bilong hem. No judgem hem bikos long tingting wea hem garem abaotem samting.  Maet wanfala man tingse hem stret nomoa for kaikaim enikaen kaikai, bat nara man wea no strong long biliv bilong hem, hem kaikaim olketa vegetable nomoa.  Man wea kaikaim enikaen kaikai mas no lukdaonem man wea kaikaim vegetable nomoa, and man wea kaikaim vegetable nomoa mas no judgem man wea kaikaim enikaen kaikai, bikos God hem acceptim datfala man.  Hem no stret for iu judgem wakaman bilong narawan. Boss bilong hem nao garem raet for talem sapos samting wea hem duim hem stret or nomoa. Hem savve duim samting wea God bae hapi long hem, bikos Jehovah savve helpem hem.  Maet wanfala man hem tingim wanfala day hem spesol winim olketa nara day. Nara man hem tingim evriday hem semsem nomoa. Man seleva mas barava sure long samting wea hem disaedem.  Man wea tingim wanfala day hem spesol hem duim datwan for mekhae long Jehovah. Man wea kaikaim enikaen kaikai, hem duim datwan for mekhae long Jehovah bikos hem talem thankiu long God. Man wea kaikaim nomoa vegetable, hem duim datwan for mekhae long Jehovah bikos hem talem thankiu long God tu.  Man no laef for hemseleva nomoa and man no dae for hemseleva tu.  Sapos iumi laef, iumi laef for Jehovah, and sapos iumi dae, iumi dae for Jehovah. So nomata sapos iumi laef or iumi dae, iumi bilong Jehovah.  Dastawe Christ hem dae and hem laef moa mekem hem Lord bilong olketa wea dae and olketa wea laef. 10  So hao nao iu judgem and lukdaonem brata bilong iu? Iumi evriwan bae standap front long God for hem judgem iumi. 11  Olketa Holy Raeting talem finis: “Jehovah hem sei, ‘Mi talem iufala tru samting. Evriwan bae baodaon long mi and talemaot mi nao God.’” 12  So iumi evriwan bae ansa long God for samting wea iumi duim and talem. 13  Dastawe iumi mas no gohed for judgem narawan bat iufala mas disaed for no duim eni samting wea savve mekem wanfala brata for sin or lusim biliv bilong hem. 14  From mi man wea followim Lord Jesus, mi savve and barava sure evri samting hem klin nomoa. Bat sapos long tingting bilong wanfala man samting hem no klin, datfala samting hem no klin long hem nao. 15  Sapos iufala mekem brata bilong iufala feel nogud bikos long eni kaikai wea iufala kaikaim, datwan minim iufala no gohed for showimaot love. Christ hem dae for brata bilong iufala, so iufala mas no spoelem faith bilong hem bikos long kaikai. 16  So no duim samting wea iufala tingse hem gud, bat wea maet mekem pipol tok nogud abaotem iufala. 17  For man kasem Kingdom bilong God hem no depend long kaikai or drink. Bat hem mas raeteous, stap gud witim nara pipol, and hapi, wea holy spirit nao mekem hem for olsem. 18  Bae God and olketa man hapi long wakaman bilong Christ wea showimaot olketa wei olsem. 19  So iumi mas traem best for stap gud witim nara pipol and duim olketa samting wea savve strongim narawan. 20  No letem kaikai for spoelem waka bilong God. Evri kaikai hem klin nomoa, bat hem nogud tumas taem man kaikaim kaikai wea spoelem faith bilong narawan. 21  Hem gud for no kaikaim meat, drinkim wine, or duim eni samting wea savve spoelem faith bilong brata bilong iu. 22  Samting wea iu bilivim long diswan hem midolwan long iu and God nomoa. Man wea no judgem hemseleva for samting wea hem duim, hem savve hapi. 23  Bat sapos hem gohed kaikai nomata hem no sure, hem guilty finis, bikos hem no barava bilivim datwan hem stret for duim. Sapos man duim eni samting wea hem tingse hem no stret, hem sin nao.

Olketa footnote