Informashon General di Islanan Turkas i Caicos

  • 36.000 habitante
  • 338 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 6 kongregashon
  • 1 di kada 107 habitante ta Testigu di Yehova