Informashon General di Sudan

  • 42.813.000 habitante
  • 662 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 14 kongregashon
  • 1 di kada 67.000 habitante ta Testigu di Yehova