Informashon General di Israel

  • 9.055.123 habitante
  • 1.808 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 31 kongregashon
  • 1 di kada 5.008 habitante ta Testigu di Yehova