Informashon General di Haiti

  • 9.993.000 habitante
  • 19.951 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 282 kongregashon
  • 1 di kada 501 habitante ta Testigu di Yehova