Informashon General di Armenia

  • 2.986.500 habitante
  • 10.977 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 134 kongregashon
  • 1 di kada 272 habitante ta Testigu di Yehova