မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရေးပေါ်ကုသမှု ဆေးပညာ

ဆေးရုံမတင်မီ

သွေးယိုစီးမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း

Pre-hospital haemostatic dressings: a systematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Granville-Chapman J, Jacobs N, Midwinter MJ.

ရင်းမြစ်‎: Injury 2011;42(5):447-59.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21035118

DOI‎: 10.1016/j.injury.2010.09.037

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21035118 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tourniquet use in the civilian prehospital setting. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Lee C, Porter KM, Hodgetts TJ.

ရင်းမြစ်‎: Emerg Med J 2007;24(8):584-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17652690

DOI‎: 10.1136/emj.2007.046359

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17652690 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A balanced approach to tourniquet use: lessons learned and relearned. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Welling DR, Burris DG, Hutton JE, Minken SL, Rich NM.

ရင်းမြစ်‎: J Am Coll Surg 2006;203(1):106-15.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16798493

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2006.02.034

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16798493 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးလန့်ခြင်း ကုသမှု

Guidelines for prehospital fluid resuscitation in the injured patient. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cotton BA, Jerome R, Collier BR, Khetarpal S, Holevar M, Tucker B, Kurek S, Mowery NT, Shah K, Bromberg W, Gunter OL, Riordan WP Jr; EAST Practice Parameter Workgroup for Prehospital Fluid Resuscitation.

ရင်းမြစ်‎: J Trauma 2009;67(2):389-402.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19667896

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181a8b26f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667896 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prehospital intravenous fluid administration is associated with higher mortality in trauma patients: a National Trauma Data Bank analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Haut ER, Kalish BT, Cotton BA, Efron DT, Haider AH, Stevens KA, Kieninger AN, Cornwell EE 3rd, Chang DC.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2011;253(2):371-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21178760

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318207c24f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178760 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effect of low-dose supplementation of arginine vasopressin on need for blood product transfusions in patients with trauma and hemorrhagic shock: a randomized clinical trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sims CA, Holena D, Kim P, Pascual J, Smith B, Martin N, Seamon M, Shiroff A, Raza S, Kaplan L, Grill E, Zimmerman N, Mason C, Abella B, Reilly P

ရင်းမြစ်‎: JAMA Surg 2019;154(11):994-1003.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 31461138

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2019.2884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31461138 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

ဆေးရုံသို့ အမြန်ပို့ခြင်း

Scoop and run to the trauma center or stay and play at the local hospital: hospital transfer's effect on mortality. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Nirula R, Maier R, Moore E, Sperry J, Gentilello L.

ရင်းမြစ်‎: J Trauma 2010;69(3):595-601.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20838131

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181ee6e32

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838131 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Is advanced life support better than basic life support in prehospital care? A systematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ryynänen OP, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A.

ရင်းမြစ်‎: Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2010;18:62.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21092256

DOI‎: 10.1186/1757-7241-18-62

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092256 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prehospital interventions for penetrating trauma victims: a prospective comparison between Advanced Life Support and Basic Life Support. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Seamon MJ, Doane SM, Gaughan JP, Kulp H, D'Andrea AP, Pathak AS, Santora TA, Goldberg AJ, Wydro GC.

ရင်းမြစ်‎: Injury 2013;44(5):634-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23391450

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.12.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23391450 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)