លោតទៅអត្ថបទ

បណ្ណាល័យ

សូម​ឆែក​មើល​ក្នុង​បណ្ណាល័យ​របស់​យើង​ដែល​មាន​សៀវភៅ​ផ្សេង​ៗ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​គម្ពីរ។ សូម​អាន​ឬ​ថត​ចម្លង​ទស្សនាវដ្ដី​ប៉ម​យាម និង​ភ្ញាក់​រឭក! ដែល​ចេញ​ថ្មី​បំផុត ព្រម​ទាំង​សៀវភៅ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ខាង​ក្រោម។ សូម​ស្ដាប់​ការ​អាន​សៀវភៅ​ផ្សេង​ៗ​ជា​ឯកសារ​សំឡេង​ដែល​មាន​ជា​ច្រើន​ភាសា​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ សូម​មើល​ឬ​ថត​ចម្លង​វីដេអូ​ជា​ច្រើន​ភាសា រួម​ទាំង​ភាសា​សញ្ញា​ផង​ដែរ។

 

ទស្សនាវដ្ដីប៉មយាម

សុខភាពផ្លូវចិត្ត តើអាចរកជំនួយនៅឯណា?

តើអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬទេ? ក្នុងអត្ថបទនៃទស្សនាវដ្ដីប៉មយាមនេះ សូមស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលគម្ពីរអាចជួយអ្នកបាន។

ទស្សនាវដ្ដីប៉មយាម

សុខភាពផ្លូវចិត្ត តើអាចរកជំនួយនៅឯណា?

តើអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬទេ? ក្នុងអត្ថបទនៃទស្សនាវដ្ដីប៉មយាមនេះ សូមស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលគម្ពីរអាចជួយអ្នកបាន។

ទស្សនាវដ្តី

ទស្សនាវដ្ដីប៉មយាម សម្រាប់សិក្សា

ភ្ញាក់រឭក!

ទស្សនាវដ្ដីប៉មយាម សម្រាប់សិក្សា

ភ្ញាក់រឭក!

សៀវភៅផ្សេងៗ

សៀវភៅនៅគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមានព័ត៌មានថ្មីដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងសៀវភៅដែលបានត្រូវបោះពុម្ពរួចហើយ

ព័ត៌មានបន្ថែម

JW បណ្ណាល័យ

អញ្ជើញ​អាន​និង​សិក្សា​គម្ពីរ​ដោយ​ប្រើ​សេចក្ដី​បក​ប្រែ​ពិភព​លោក​ថ្មី។ ប្រៀប​ធៀប​បទ​គម្ពីរ​ក្នុង​សេចក្ដី​បក​ប្រែ​ផ្សេងៗនៃ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ។

បណ្ណាល័យ (បើកកម្មវិធី window ថ្មី)

ស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីប្រធានបទផ្សេងៗក្នុងគម្ពីរដោយប្រើសៀវភៅបោះពុម្ពដោយសាក្សីព្រះយេហូវ៉ា។