Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Titu Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Titu Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Kreti zunlawng hta lit kaba gun hpai nga ai Titu hpang de kasa Pawlu lam matsun jaw ai kaw nna, anhte gara hku akyu lu la mai ai lam yu yu u.