Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Zehpani Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Zehpani Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Madat mara ai lam n nga ai, n-gawn nsawn galaw ai majaw, sadi jaw ai myihtoi ga lawm ai Zehpani laika hpe maram da ai.