Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Ga Shagawp Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Ga Shagawp Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Tinang hkum tinang kam na malai, Karai Kasang a hpaji byeng-ya lam matsun ai hpe kam na matu tsun da ai Ga Shagawp laika kaw na sharin la u.