Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Mihka Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Mihka Laika Hpe Shachyen Ya Ai Lam

Chyoi Pra ai nawku dawjau lam hpe, bai gawde na hpe tsun dan let, n tara ai lam hpe madun dan ai myihtoi ga re ai Mihka laika hpe maram da ai.