Aller au contenu

Aller au sous-menu

Jeova Siedinba

Gulmancema

Ŋmeenbi n tie Jeova Siedinba?

Yi yaa bua tuogi-ti, cua-mani ti taana po, mia-mani Biibili bangima, bi lingi-mani ki bangi-ti ki pugini. Yi baa fidi ba mi todima ole kaanu? Ti go miadi-yi, yin gedi ti tuonsondiena po, ki le ti tuona n cuoni maanma.

Jeova Siedinba--Goandi-diidi

Li tie pamanli tipo, yin cua diidi ti bironba leni tin ñandi ti tila naani. Lingi-mani u kaanu yeni leni yaa yogunu ke baa fidi cua