Ti tie dogu buoli kuli niba, ti mabuoli ki ta ba. Ama tin daani yaala kuli tie yemma. Tin bua yaala leni ti pala kuli tie, ki kpiagi Jeova yua n tie bonlikuli tagido, yua n cedi ke bi diani Biibili yeni. Ti moandi ŋoa Jesu bontienkaaŋanli. Ban yii-ti kilisiti-niba yeni, tie tipo jigidi. Ti siigi nni, yua kuli moandi ki bangi nitoaba Biibili leni bonla boncianla U Tienu Diema po. Tin puuni siedi Jeova leni o Diema po yeni n cedi, ke bi yii-ti Jeova Siedinba.

Ti sito nni bandi-mani tin tie yaa nibuolu leni tin daani yaala. Cogi-mani Biibili yeni ti sito nni.