Cengi-mani bi telesarse-mani kilisiti niba yani, yaala n kpiagidi Jeova U Tienu. Ti baantiadi leni bi niba n yiini yaa yani n todi ke bi fidi ñani laa yani. Li go todi ke bi fidi cogi laa yani.

Gandi-mani yin bua yaa mabuolu ban diani naani lingi yeni. Yi baa le, yin lingi yaa yani yaa ye, laa mabuolu nni.