Teyatri yaala n ña Biibili nni n ye ti sito nni. Li todi ke ti ŋanbi gba Biibili maama leni bonlikuli maama fuuli. Videonba n go ye a muula mabuoli nni.

Gandi-mani yin bua yaa mabuolu ban diani naani lingi yeni. Yi baa le yin lingi yaa teyatri yaa ye laa mabuolu nni. Diani-mani yin bua le yaa teyatri yeni mayubila.