Ano ki le manatu

Le Kau Fakamaoki a Seova

Fakafutuna

"Ko le Logo mālie leinei o le Pule'aga Sau e fakamafola loa i le mālama-nei kātoa." (Mateo 24:14)

Ko Ai Le Kau Fakama’oki a Seova?

E matou ’au mei pule’aga mo aga ʼi fenua kesekese, mo masau ti mo pati kesekese, kae e motou fakatasi ki fakatu’utu’u e tasi. ’Uluaki, e motou fia fakavikiviki ki Seova, ko le Tupu’aga, mo le ’Atua o le Tosi-Tapu. E motou faiga fakamakeke o mulimuli ki Sesu Kilisito ti motou fiane’ane’a i le fakaigoa’i matou ko le kau Kilisitiano. E motou tasi aga o soli lona temi mo tokoi ki le kakai ke lotou aga o iloa le Tosi-Tapu mo le Pule’aga o le ’Atua. E motou to’o le igoa ko Fakama’oki a Seova talie e motou fakama’oki o masaui ʼa Seova ʼAtua mo lona Pule’aga.

E fakaafe atu a koe, ke ke fai sau afa ki lomatou pasina. Lau le Tosi-Tapu i le neti.E ke ma’ua ai loa pe ko ai matou mo lamatou tui.

 

Ako Tosi-Tapu e Leese Totogi

Faiga ke fai sau ako Tosi-Tapu i le ola mo le ga ne’a e ke loto kiai.

A Ata Viteo Fakakilisitiano

A ata viteo i le Neti la e na lagalaga latatou tui leia ki le Atua.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Tosi Na Motou Filifili

Tioi a tosi fakamuli.

Tioi a Viteo i Le Masau Fakatuli

Lau le Tosi-Tapu i le tokoi a ata viteo i le masau fakatuli.