An bɔra siya ani kan caman na, wa kelenya bɛ an cɛ la ka d’a kan kuntilenna kelen de bɛ an bɛɛ la. Anw b’a fɛ ka bonya da Jehova de kan fɔlɔ, o min ye Ala ye Bibulu bɛ kuma min kan, ani fɛn bɛɛ dabaga. An bɛ an seko bɛɛ kɛ ka Yesu Krisita ladege walisa an ka se ka wele Krecɛnw ye, o min ye kunnawolo ye an bolo. An bɛɛ kelen-kelen bɛɛ bɛ waati ta ka mɔgɔw dɛmɛ ka Bibulu ani Ala ka Masaya dɔn. Ka d’a kan an bɛ seereya kɛ walima ka kuma Jehova Ala ani a ka Masaya ko la, an dɔnnen don i n’a fɔ Jehova Seerew.

An ka siti lajɛ. Dɔ fara i ka dɔnniya kan an ko la ani an ka dannaya kow kan.