Mbôgi Yéhôva i ntégbaha bé mangand ma ligwéé, inyule di nhémle le i nya mangand ma mbébél Djob. Tolakii Bibel i gwé bé mbén i tôbôtôbô inyu mangand ma ligwéé, i nhôla bés i hek pék i ngii mam ma mbéna bôña mu mangand ma, ni i bana litehge li Djob mu. Di wan mam ma-na ma ma gwé maada ni matiñ ma Bibel.

  1. Mangand ma ligwéé ma gwé maada ma bas bas ni bibase bi bihaiden. Inoñnaga ni kaat i ndoñi bibuk yada ni hop Ngisi le Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, mangand ma ma nlôl i hoñol bôt ba nhoñol le i kel ligwéé li ngim mut, “mimbuu mimbe ni ngim mam mabe ma nla tééñga i bet ngand yap i” ni le “kiki mawanda mé ma yé ha, ba pahlak ki ngôñ yap inyu yé, hala a nhôla nye, a sôñ ki nye.” Kaat yada ni hop Pulasi le Coutumes et usages des anniversaires i nkal le i ngéda kôba, mintéédaga mi bikaat bi mangand ma ligwéé “mi mboñ bikôñtô bi ligwéé bi bi bé nseñ ngandak inyu yi ngambi i dilo di ligwéé” li li bééna ki maada ni “njôôñ yi i makañ i liwañtjôdôt.” I kaat i, i nke ni bisu i kal le “bitjandre bi ngand bi ligwéé bi gwé ngui i makañ i mboñ le mimbônga mut a nkôs yokela mi nyon.”

    Ndi Bibel i nsôña makañ, i ke mabéñba yak mut mis ma-na, i bana maada ni mimbuu mimbe, tole mam mo ki mo kiki ma. (Ndiimba Mbén 18:14; Galatia 5:​19-​21) Njom yada yon i bi tinde Djob i tjé nlômbi tison u Babilôn. I bôt ba bé yééne mu, ba bé wan tjôdôt, ngim liboñog li li gwé maada ni baañ biyimbne i libai li woo, i ke mabéñba yak mut mis ma-na. (Yésaya 47:11-​15) Mbôgi Yéhôva i nwan bé bilem bi loñ bi hiki mbok; ndi ngéda Bitilna bi nti i nya maéba inyu ngim lem i loñ, di nkwés bé mis mu jam li.

  2. Bikristen bi hiai bisu bi bé tégbaha bé mangand ma ligwéé. Kaat ndoñi bibuk yada ni hop Ngisi le The World Book Encyclopedia i nkal le “ba bé tehe ngand ligwéé kiki bilem bi bibase bi bihaiden.” Bibel i ñunda le baôma ni bôt bape ba, Yésu a bi niiga nyemede ba bi yék ndémbél ilam i bikristen gwobisôna bi nlama noñ.​—2 Tésalônika 3:6.

  3. I jam bikristen bi bi kôs oda i bigda, i ta bé ligwéé, ndi nyemb i Yésu. (Lukas 22:17-​20) I jam li li nlama bé hélés bés, inyule Bibel i nkal le ‘kel nyemb i nloo kel ligwéé.’ (Ñañal 7:1) I mamélél ma niñ yé hana isi, Yésu a bi sal inyu bana loñge jôl i bisu bi Djob, a boñ ki le hilo hié hi nyemb hi ba nseñ ngandak iloo hilo hié hi ligwéé.​—Lôk Héber 1:4.

  4. Bibel i mah bé sima ngwélél Djob nu a bi tégbaha ngand ligwéé. Hala a ta ndik bé hôya, inyule i nsima mangand ma ligwéé ima ma, bôt ba bé bégés bé Djob. Ndi, i nsima mangand ma moma kiki ndémbél ibe.​—Bibôdle 40:20-​22; Markô 6:​21-​29.

Mu kii ba ntégbaha bé mangand ma ligwéé, baa bon ba Mbôgi Yéhôva ba nôgda wengoñle ba yé i mok?

Kiki biloñge bi bagwal gwobisôna, Mbôgi Yéhôva i ñunda bon bap gwéha to imbe ngéda ikété ñwii, ba tinak bo makébla, ba boñok ki mangand malam. Ba mboñ biliya i noñ ndémbél peles i Djob, nu a ti bon bé mam malam. (Matéô 7:​11) I bon bagwal ba yé Mbôgi Yéhôva ba nôgda bé weñgoñle ba yé i mok, kiki bipôdôl gwap bi ñunda:

  • “Maséé ma yé ma ba ngandak ngéda mut a mbem bé likébla.”​—Tame, ñwii 12.

  • “Tolakii me nkôs bé makébla i hilo hiem hi ligwéé, bagwal bem ba nti me makébla i mangéda mape. Me ngwés hala ngandak, inyule me ta me mbem bé mo.”​—Grégoire, ñwii 11.

  • “Baa u nhoñol le jôm li manut, man koga bakana, ni ngim hiémbi bi yé ngand? Ni loo i ndap yem, ndi n’a tehe bañga ngand!”​—Érik , ñwii 6.