Ke i miñañ

Imbe ngéda Ane Djob i ga énél hisi?

I mam ma mbôña len ma yé yimbne le ngéda i nkola inyu Yésu Kristô, Kiñe i Ane Djob, le a énél nkoñ ’isi.

 

Kônde yéñ i yi

Añ Bibel i internet

Tehe ngim mam i tôbôtôbô ipe mu Ngobol mbok yondo, ngobol Bibel i i téé, i tombok i añ.

Añ Bibel i internet

Tehe ngim mam i tôbôtôbô ipe mu Ngobol mbok yondo, ngobol Bibel i i téé, i tombok i añ.

Béñge bividéô, nsik, minkwel, ni miñañ ba ntip kônde

Béñge kii i ntip pam

Noode nigil Bibel ni bés

Bat yigil i Bibel kiki nkwel, le mut a nigil ni we.

Bat le Mbôgi Yéhôva yada i yuuga we

Bana minkwel mi Bibel ni Mbôgi Yéhôva, tole noode ntjega wés inyu yigil i Bibel.

Ke i likoda

Béñge lelaa makoda més ma ntagbe. Yéñ ndap likoda yada bebee ni homa u nyééne.

Mbôgi Yéhôva—Di yé bonjee?

Di yé bôt ba nlôl mu matén ni dilémb tjodisôna; ndi minlélém mi manjom nwon mi ñat bés. I ngii mam momasô, di nsômbôl bégés Yehôva, Djob li Bibel ni Nheg mam momasôna. Di mboñ kii yosôna di nla i nigle Yésu Kristô; yak séblana le bikristen i nyônôs bés ni lipém. Hiki wada wés a ntégbaha ngéda i hôla bôt i nigil mam ma mbéñge Bibel ni Ane Djob. Di nyiba kiki Mbôgi Yéhôva inyule di ntéé likalô, tole di mpôdôl inyu Yéhôva Djob ni Ane yé.

Yuuga site yés. Añ Bibel i internet. Nigil mam mape ma mbéñge bés ni biniigana gwés.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.