Ke i miñañ

Mbôgi Yéhôva

Basaa (Kamerun)

“Ñañ nlam u Ane unu w’a añlana ni nkoñ isi wonsôna.”—Matéô 24:14.

Mbôgi Yéhôva—Di yé bonjee?

Di yé bôt ba nlôl mu matén ni dilémb tjôdisôna; ndi minlélém mi manjom nwon mi ñat bés. I ngii mam momasô, di nsômbôl bégés Yehôva, Djob li Bibel ni Nheg mam momasôna. Di mboñ kii yosôna di nla i nigle Yésu Kristô; yak séblana le bikristen i nyônôs bés ni lipém. Hiki wada wés a ntégbaha ngéda i hôla bôt i nigil mam ma mbéñge Bibel ni Ane Djob. Di nyiba kiki Mbôgi Yéhôva inyule di ntéé likalô, tole di mpôdôl inyu Yéhôva Djob ni Ane yé.

Yuuga site yés. Añ Bibel i internet. Nigil mam mape ma mbéñge bés ni biniigana gwés.

 

Babiina ni bagwal

Lelaa ndap yoñ lihaa i nla ba masé?

Yéhôva, Djob li masé, a ngwés le mahaa ma ba masé. Léba maéba ma Bibel i nti i hôla bôlôm, ni bôda, ni bagwal, ni boñge.

Boñge ba wanda

Umbe ntén mut me yé?

I tibil yi mam malam u ngwés ngandak, bilem gwoñ bilam, bibomb gwoñ, ni mam u yéñ boñ, bi ga hôla we i yoñ makidik malam ngéda ba ntinde we i boñ béba jam.

Boñge

Bana suhulnyu

Kaleb a nigil kii i nkobla i bana suhulnyu.

Bat yigil i Bibel

Kôhna biniigana bi Bibel yañga i ngéda ni homa b’a lémél we.

Bividéô bi bikristen

Bividéô bi bikristen bi bi nhôlôs hémle inyu Djob.

Hee Mbôgi Yéhôva i nyôñôl moni?

Béñge lelaa bôlô yés likalô ni nkoñ isi wonsôna i nke ni bisu i hol ibabé le di bat njañgi to nsul.

Makoda ma Mbôgi Yéhôva

Béñge hee Mbôgi Yéhôva i nkodba ni lelaa ba mbégés Djob.

Miñañ u nla añ

Béñge mitén mi bikaat mi ba ntip ha.

Béñge bividéô i hilémb hi moo

Nigil Bibel ni njel vidéô i hilémb hi moo.