“Jam Nyambe a ñat, mut a bagal bañ jo.”Markô 10:9

Yéhôva a mbat le di ba maliga. (Mika 6:8) Hala a yé nseñ tôbôtôbô ikété libii inyule u nla bé téñbe ni ngim mut ibale u mbôdôl bé nye ñem. Ngéda babiina ba mbôdôl wada ni nu ñem, ha nyen gwéha yap i nañ.

I len ini, ngandak mam i nla bagal babiina. Jon, inyu sôñ libii joñ, u nlama kit mu ñem woñ le u noñ mana maéba mo ima.

 1 BOÑ LE LIBII JOÑ LI BA IKÉTÉ MAM MA BISU I NIÑ YOÑ

JAM BIBEL I NKAL: Ni hiôm, “ha kiki bijôñ bi bôt bé, ndi kiki bôt ba pék.” (Efésô 5:15) Ibale u yé mut pék, libii joñ li ga ba ikété mam ma nlôôha ba nseñ inyu yoñ. Jon li kôli bana tel i.

Yéhôva a ngwés le u téñbe ni nlô woñ tole ni ñwaa woñ, ni le “ni yén ni maséé” lôñ. (Ñañal 9:9) A ntibil toñol le, kekikel u yénak bañ le u yôi ñwaa woñ tole nlô woñ. Ndi, bé bo iba, ni nlama yéñ manjel i boñ le ni ba ikété maséé. (1 Korintô 10:24) Boñ le ñwaa woñ tole nlô woñ a nôgda le u ngwés toi nye ni le a yé mahee i mis moñ.

JAM U NLA BOÑ:

  • Boñ le hala a ba bé lem i yén bé bo iba inyu kwel. Mu mangéda ma, ti toi nlô woñ tole ñwaa woñ maôô moñ momasôna

  • Ngéda u bé ngi bii, u bi meya u nyoñ makidik wetama. Ndi nano le u yé mbiibaga, ni nlama yoñ makidik ntôñ

 2 TÉÉDA ÑEM WOÑ

JAM BIBEL I NKAL: “Hi mut a nun muda ni bisômble bibe, wee a mal ke nye ndéñg ñem wé.” (Matéô 5:28) Ibale mut a ntééda mahoñol ma ndéñg ikété ñem, a yé kiki mut nu a ntjañgbene nlô wé tole ñwaa wé. A yé wengoñle a nke toi ndéñg.

Yéhôva a nkal le u nlama “tééda ñem woñ.” (Bingéngén 4:23; Yérémia 17:9) Inyu boñ hala, u nlama yoñ matat ni mam u nwas le mis moñ ma tehe. (Matéô 5:29, 30) Noñ ndémbél i nsôgôsôgô Hiôb, nu a bi boñ malômbla ni mis mé le a ga béñge bé muda numpe simm ni mahoñol ma ndéñg. (Hiôb 31:1) Yoñ makidik ma ngui le u ga béñge bé bititii bi ñunda bôlôm ni bôda ba nlal. U kit ikété yoñ ñem le u ga memle bé muda tole munlôm numpe, to nwas le liwanda joñ ni i nya mut i, li ôbôs libii joñ.

JAM U NLA BOÑ:

  • Boñ le hiki mut a yi le u tiñi ni nlô woñ tole ni ñwaa woñ

  • Emble njelel ñem i nlô woñ tole i ñwaa woñ. Jon, ibale maada u gwé ni mut numpe ma ntééñga ñwaa woñ tole nlô woñ, tole ma mboñ le a ba njôñ; pala yoñ makidik inyu mélés maada ma