Ngélé yada hiki ñwii ikété dikôô di bahoma ni nkoñ isi wonsôna, di mbigda nyemb Yésu. Di mboñ hala inyule a bi ti banigil bé oda le: “Boña hala ni hoñlege me mu.” (Lukas 22:19). Bilôp bi Nwet di mbem hanano gw’a ba i:

I ngwa koo, hilo 19 hi sôñ Matôp, 2019.

Di naña we i ba lôñni bés mu likoda li tôbôtôbô li. Nlélém kiki i makoda més momasôna, hiki mut a nla lo mu likoda li. U gwé bé le u saa to jam i makoda més. Njañgi yo ki yo i ta bé.