Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

Mang Fan ni Ngam Fil e Bible?

Be pi’ e Bible e fulweg ko pi deer nib ga’ fan ni ma fith e girdi’ u ga’ngin yang e fayleng. Ga baadag ni ngam mang bagayad e pi girdi’ ney?

Mang e Yima Rin’ u Nap’an e Fol Bible?

Yi manang e Pi Mich Rok Jehovah u ga’ngin yang e fayleng ni bochan e fol Bible ni yad ma tay ko girdi’ ndariy puluwon. Mu guy rogon ni yad ma rin’ e re n’ey.

Mang e Yima Rin’ ko Pi Tagil’ e Liyor Romad?

Mu yaliy e pi n’en ni gamad ma rin’.

Mog ni Ngan Fil e Bible Ngom

Mu un ko fol Bible ndariy puluwon ko ngiyal’ nge gi n’en ni ga baadag ni ngan fil e Bible ngom riy.

Pi Muulung ni Ma Tay e Pi Mich Rok Jehovah

Rayog ni ngam nang e gin ni gamad ma muulung ngay nge rogon e liyor ni gamad ma tay.

Boch Ban’en nib Riyul’ ni Be Buch u Ga’ngin Yang e Fayleng

  • 240—Urngin e nam ni bay e Pi Mich Rok Jehovah riy

  • 8,340,982—Urngin e Pi Mich Rok Jehovah

  • 10,115,264—Urngin e girdi’ ni yibe fil e Bible ngorad

  • 20,085,142—Urngin e girdi’ ni kar uned ko fare Puguran ko Yam’ ni Tay Kristus

  • 119,485—Urngin e ulung