Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

Wenig ngom, ma fare page ni ga be gay e dabiyog ni ngan pirieg.

Mu sul bayay ko home page, ara mman ko pi link ni baaray u but’.

 

Boch e Babyor

Mu guy boch ban’en ni kab beech ni kan tay ngaray.

Murung’agen e Pi Mich Rok Jehovah

Kum nang boch ban’en u murung’agmad. Gin ni gamad ma liyor riy, nge rogon nrayog ni ngam non ngomad, nge rogon nrayog ni nga mog ni ngan fil e Bible ngom ndariy puluwon.