Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Higgete Qaagiishsha

Higgete Qaagiishsha

Koppete Qoosso

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Qoosso higgetenni agarantinote.

Tenne webisayite qixxeessitinotinna webisayitete annimma nooseti Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) yinanni dirijjiteeti. Bande kulloonniha ikkiro ikkinnina, tenne webisayitera noo borronna mashalaqqe baalanti Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania jajjaati.

Daddalu Malaatta

Adoobe, Adoobete malaati, Akirobaatenna Akirobaatete malaati Adoobete dirijjiteho. Ayitiyunenna ayipoode (iTunes and iPod) kayinni Appili dirijjiteho. Wole baalanti daddalu malaattanna higge mazaggabbino malaatta, mitteenni kulloonni dirijjitta jajjaati.

Sheemaatenna Webisayitenke Horoonsi’ratto Fajjo

Webisayitenke horoonsi’rattohu konni Sheemaati garinniiti. Tenne webisayite horoonsi’rakki, konni Sheemaatira noo wodho baalanta ayirrisate sumuu yoottota buuxissanno. Konni Sheemaatira noo wodho giddo mitte nafa maahoyye yite adhattokkiha ikkiro, tenne webisayite horoonsi’ra dihasiissannohe.

Garunni horoonsi’rootto yinannihu ma assittorooti? Tenne webisayite aaninni misilla, elekitiroonikete fayilla, muuziiqanna faarso, foto, borro, hattono viidiyo (konni woroonni “Tenne Webisayitera Noo Coyibba” yaamantinore) daddaloho ikka hoogi geeshsha umikkira horoonsi’rate fante la’’a, dirrisi’ranna attama dandaatto; konne assatto wote konni woroonni nooreno ikko Sheemaatu aana noota wole wodho ayirrisate giddeeti noohe. Konni daafira, aante noo coyibba assa difajjinanni:

  • Tenne webisayitera noo coyibba haa’ne Interneetete aana (lawishshaho aye webisayitera, fayilla guto horoonsi’nanni webisayitera, woy dagoomittete webisayite aana) wora;

  • Tenne webisayitera noo coyibba aye softiweere ledo mitteenni woy softiweerete pirogiraame ledo xaadinse fushsha;

  • Tenne webisayitera noo coyibba, qadda’ne, galchine woy wole aye doogonnino woxu woy daddalu hajora horoonsi’ra (tirfe afi’rate ikka hoogirono); qoleno, tenne webisayite aana xintantinota, ise ledo xaado afidhinota, woy isewa massitanno appilikeeshiine woy pirogiraame (noo gedeenni heedhannotano ikkito soorrantannota) haare tuqisa;

  • Tenne webisayite aaninni woy ise ledo xaado afidhinote aye doogonnino mashalaqqe haarate kaa’litanno soorsi-koodde, uduunne (tools), woy tekinike (kurino iskireepinge, daata mayininge, daata ekistiraakshiine, daata harvesting nna wole doogo) qixxeessate woy woleho tuqisate hende tenne webisayite horoonsi’ra;

  • Tenne webisayite woy ise uyitanno kaa’lo doogimale horoonsi’ra; lawishshaho webisayitete guficho kalaqa, woy webisayitenke woy ise uyitanno kaa’lo xawinse kulloonni doogo agurre wolu garinni horoonsi’rate wo’naala;

  • Tenne webisayite gawajjanno woy gawajjara dandaanno garinni horoonsi’ra, woy webisayite fa’na qarra ikkitanno gede assanno garinni horoonsi’ra; woy aye garinnino higgete gobbaanni ikkino coyira, jaddo loosate, gawajjanno garinni, woy higgete gobbaanni ikkino garinni, jaddote ledo xaado afi’rino coyira, gawajjate hende, woy haminte loosate horoonsi’ra;

  • Tenne webisayite hiratenna hidhate ledo xaado afi’rinohura aye coyirano horoonsi’ra.

Sheemaate Diiga

Konni Sheemaatira nooti wole Watchtower qoossono gattukki Sheemaatu giddo noota mitte wodho nafa diigittoro, Watchtower gara lawe leellinosere baala assitara dandiitanno; kurino tenne webisayite horoonsi’rate qoosso ho’la, tenne webisayite fanattokki gede assa, tenne webisayite horoonsi’rate kaa’litannohete ayipii (IP) teesso widoonni horoonsi’ratto kompiyutere agawa, Interneete horoonsi’rattora uyitinohe dirijjitta webisayitenke horoonsi’rattota hooltannohe gede kula nna/woy hajo higgenniwa massa ikkitara dandiitanno.

Soorrinanni Coyibba

Watchtower tenne Sheemaatu wodho aana sa’e sa’e mitore taashshitara dandiitanno. Taashshinoonniti Sheemaatu wodho tenne webisayite aana fultuhunni hanaffe tenne webisayite horoonsi’rattohu hattee wodho garinniiti. Haarote fultanno wodho ledo egennamate ballo konne qoola ganyite lai.

Higgenna Silxaane

Wole gobba woy gashshooti higge garinni firdamate qoosso nooheha ikkirono, konni Sheemaati wodho agarsiinsannihu Yunayitidi Isteetete noote Niwu Yoorkete higge garinniiti. Konni Sheemaati ledo xaado afidhinota higgete hajo la’nannihu Yunayitidi Isteetete noohu Niwu Yoorkete Gashshootira silxaane noosihu Gashshootu woy Federaalete Yoo Mine ikka hasiissannosi.

Wodho Anna Anna La’nannite

Silxaane noosihu Yoote Mini Sheemaatu giddo mitte wodho haara giwiro, agarsiisa giwiro, woy higge diaffinote yiiro, Sheemaatu giddo nooti wole wodho kaajjitella heedhanno. Watchtower Sheemaatu giddo noo wodho agarantanno gede assa hoogase, konne Sheemaate woy Sheemaatu wodho agarsiisate qoossose umisenni agurtino yaa di’’ikkitino.

Xaphooma Sheemaate

Kuni Sheemaati webisayitenke horoonsi’ratto gara lainohunni Watchtower nna ate mereero noo wodho gudise amadinoho; hattono tenne webisayite horoonsi’ra lainohunni konni albaanni e’noonni sheemaate shaarannoho.