Olole evideo ziriho

Abahamirizi ba Yehova

Select language Mashi

“Ogu mwanzi mwinja g'Obwami gwayishi yalagazibwa omw'igulu lyoshi.”—Mateyo 24:14 NW.

Abahamirizi ba Yehova—rhwe bandi?

Rhurhenzire omu ngasi lubaga, omu ngasi buko n’omu ndimi zoshi, cikwone rhugwerhe obumvikane bulya rhweshi rhugwerhe emihigo miguma. Na kulusha byoshi, rhulonzize okukuza Yehova, Nnamahanga wayandikisagya Ebibliya na Lulema w’ebintu byoshi. Rhunacihangane okushimba olwiganyo lwa Yezu Kristu na kandi rhunacishingire okuhamagalwa Bakristu. Ngasi muguma muli rhwe anacihe ngasi mango akasanzi k’okurhabala abantu bayige oku biyerekire Ebibliya n’Obwami bwa Nnamahanga. Bulya rhunakayalagaza, erhi kuderha, oku biyerekire Yehova Nnamahanga n’Obwami bwage, rhunahamagalwe Bahamirizi ba Yehova.

Lonza emyanzi oku adresi yirhu. Osome Ebibliya oku Interneti omu ndimi hofi 50. Oyige binji oku birhuyerekire n’oku biyerekire obuyemere bwirhu.

 

Ohune bakuyigiriz’Ebibliya

Oyig’Ebibliya buzira kuhana akantu omu kasanzi n’ahantu hakukwanine.

Evideo z’Abahamirizi ba Yehova

Evideo oku Enterneti zirhabala abantu bayemere Nnamahanga.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Ebitabu rhucishozire

Lonza okubone ebihyahya n’ebitabu rhucishozire.

Evideo omu lulimi lw'ebimanyiso

Oyige Ebibliya kugerera oku lulimi lw'ebimanyiso