Olole evideo ziriho

Omuziki gw’Okukolesibwa omu Nterekêro

Osome erhi ocishoge enyimbo z’Ecikristu zikuza n’okuharamya Yehova Nnâmahanga. Hali enyimbo ziri nyimbe, ezindi guli muziki kone, ciru hali n’akaradasi kali kw’enyimbo z’omuziki.

 

Nyimbo Zago-zago