Se kohsang nan soangen keinek oh lokaia epwiki kei, ahpw se kin miniminkihpene mehn akadei kan me duwepenehte. Se keieu men kawauwih Siohwa, Koht me Paipel kasalehda oh Sounkapikpen mehkoaros. Se kin wia uwen at kak koaros en alasang Sises Krais oh se perenki adaneki Kristian kan. Emenemen kiht kin kalapw doadoahngki at ahnsou en sewese aramas akan sukuhlki duwen Paipel oh Wehin Koht. Pwehki at kin kadehdehda oh koasoia duwen Siohwa Koht oh sapwellime Wehi, aramas kin esehkin kiht nin duwen Sounkadehdehn Siohwa kan.

Rapahki nait site. Wadek Paipel online. Kalaudehla omw esehla kiht oh dahme se kin kamehlele.