Luslahng audepe kan

Sounkadehdehn Siohwa kan

Ponapean

"Rongamwahu en Wehin Koht pahn lohkseli wasa koaros nin sampah."—Madiu 24:14

KAHN IROIR

No. 6 2017 | Kisakis Dahieu me Keieu Mwahusang Koaros?

Ihs Kiht Sounkadehdehn Siohwa kan?

Se kohsang nan soangen keinek oh lokaia epwiki kei, ahpw se kin miniminkihpene mehn akadei kan me duwepenehte. Se keieu men kawauwih Siohwa, Koht me Paipel kasalehda oh Sounkapikpen mehkoaros. Se kin wia uwen at kak koaros en alasang Sises Krais oh se perenki adaneki Kristian kan. Emenemen kiht kin kalapw doadoahngki at ahnsou en sewese aramas akan sukuhlki duwen Paipel oh Wehin Koht. Pwehki at kin kadehdehda oh koasoia duwen Siohwa Koht oh sapwellime Wehi, aramas kin esehkin kiht nin duwen Sounkadehdehn Siohwa kan.

Rapahki nait site. Wadek Paipel online. Kalaudehla omw esehla kiht oh dahme se kin kamehlele.

 

Peki Onop en Paipel

Onop Paipel ni soh isepe ni ahnsou oh wasa me ke mwahuki.

Rapahki Kisin Kasdo kan

Tehk nait wasahn kisin kasdo kan nan online.

Mihting en Mwomwohdisohn Sounkadehdehn Siohwa kan

Rapahkihda ia wasa se kin tuhpene ie oh ia mwomwen at kin kaudok.

Pwuhk kan me Kasansalda

Kilang dahme kapw oh mehkan me kasansalda.

Kilang Kasdo kan me Doadoahngki Sign-Language

Onopki Paipel ni omw kilang kasdo kan me doadoahngki sign-language.