Mark 4:1-41

4  Long narataem moa hem teach long saedsea. Staka pipol kam hipap raonem hem, so hem mas go insaed long wanfala boat and go aot lelebet long sea. Bat pipol hia olketa standap long sandbis.  Hem start for iusim olketa tokpiksa for teachim plande samting long olketa. Hem sei long olketa:  “Iufala lisin kam! Wanfala man hem go for plantim olketa seed.  Taem hem torowem olketa seed long graon, samfala foldaon long road and olketa bird kam and kaikaim olketa.  Olketa nara seed foldaon long ples wea graon hem nating deep nomoa bikos hem stap antap long bigfala ston. Kwiktaem nomoa olketa seed hia grow bikos graon hem no deep.  Bat taem sun hem kamap olketa dae bikos hem hot tumas and olketa rut no go daon deep insaed graon.  Olketa nara seed foldaon long ples wea garem nila grass, and nila grass hia hem grow big and stopem olketa for no grow gud, and olketa no garem frut.  Bat olketa narawan foldaon long gudfala graon. Olketa grow gud, kamap big, and garem frut. Samfala garem thirti frut, samfala sixti, and samfala handred.”  Then hem sei: “Man wea willing for lisin mas herehere kam.” 10  Taem hem stap seleva, samfala disaepol and twelvfala aposol kam long hem and askem hem samfala kwestin abaotem olketa tokpiksa. 11  Hem sei long olketa: “Iufala minim datfala holy secret abaotem Kingdom bilong God. Bat olketa narawan herem nomoa olketa tokpiksa 12  mekem nomata olketa lukluk, olketa bae no lukim, and nomata olketa herem, olketa bae no minim, and bae olketa no kam bak long God mekem hem savve forgivim olketa.” 13  Then hem sei long olketa: “Iufala no minim disfala tokpiksa, so iufala no savve minim evri nara tokpiksa tu. 14  “Seed wea disfala man plantim, hem message abaotem Kingdom. 15  Olketa seed hia wea foldaon long road hem pipol wea herem datfala message, bat semtaem wea olketa herem, Satan hem kam and tekaotem datfala message from heart bilong olketa. 16  Olsem tu, olketa seed wea foldaon long graon wea stap antap long bigfala ston, hem pipol wea semtaem olketa herem message abaotem Kingdom, olketa hapi for kasem datwan. 17  Bat rut bilong olketa hem no deep. So olketa gohed gud for lelebet taem, bat taem pipol spoelem olketa or olketa kasem hard taem bikos long datfala message, olketa bakslaed nao. 18  Samfala moa foldaon long ples wea garem nila grass. Pipol hia, hem olketa wea herem datfala message abaotem Kingdom. 19  Bat olketa samting long laef wea man savve wari abaotem, witim riches wea savve switim man and wei for laek garem evri nara samting hem satem datfala message, gogo hem no garem eni frut nao. 20  Olketa seed wea foldaon long gudfala graon, hem pipol wea taem olketa herem message abaotem Kingdom olketa hapi tumas for herem datwan, and olketa garem frut. Samfala garem thirti frut, samfala sixti, and samfala handred.” 21  Hem sei long olketa: “Hao, man bae putim laet andanit long wanfala basket or bed? Nomoa ia, hem bae putim long ples for hangem laet, iaman? 22  Evri samting wea haed bae showaot bihaen, and evri samting wea haed gud, gogo bae evriwan savve long hem. 23  Man wea willing for lisin mas herehere kam.” 24  Hem sei long olketa: “Followim samting wea iufala herem. Sapos iufala givim plande samting, bae iufala kasem bak sem samting wea iufala givim, and bae iufala kasem tu plande moa samting. 25  Man wea minim samting bae minim moa samting, bat man wea no minim eni samting, nomata lelebet samting wea hem minim bat bae God tekem datwan from hem tu.” 26  And hem sei: “Kingdom bilong God hem olsem taem man hem torowem olketa seed long graon, 27  and evri naet hem sleep and wekap long morning, and olketa seed start for grow and kamap big. Hem no savve tu hao nao olketa seed hia grow. 28  Graon nao mekem olketa seed grow, gogo olketa garem frut. First samting for kamap hem leaf, then hem garem flaoa, gogo hem garem frut. 29  Bat taem datfala frut hem raep, man hia tekem naef and katem bikos taem bilong harvest hem kam nao.” 30  And hem sei: “Kingdom bilong God hem olsem wanem? Wanem tokpiksa nao hem fitim for minim diswan? 31  Hem olsem wanfala seed bilong mustard tree wea man plantim long graon and wea hem smol winim evri nara seed. 32  Bat bihaen hem plantim datwan, seed hia grow big winim evri nara samting long garden. Hem garem olketa barava bigfala branch wea olketa bird savve kam and stap long shade bilong hem.” 33  Jesus talem plande tokpiksa olsem long olketa for storyim message abaotem Kingdom for fitim wanem olketa savve minim. 34  Sapos hem talem eni samting, hem mas iusim tokpiksa nao for talem datwan, bat taem hem stap seleva witim olketa disaepol bilong hem, hem barava minim gud evri samting long olketa. 35  Long evening long datfala sem day, hem sei long olketa: “Iumi katkros long sea go long narasaed.” 36  So bihaen olketa disaepol talem olketa pipol for go, olketa disaepol go witim hem insaed long datfala boat, and olketa nara boat go witim olketa tu. 37  Bat barava bigfala wind hem kamap and sea hem raf fogud and olketa wave bangam boat hia, gogo hem fulap long wata and klosap for sink daon. 38  Bat hem sleep long wanfala pilo bihaen long boat. So olketa wekapem hem and sei: “Teacher, hao, iu no wari nomoa? Iumi klosap dae nao ia!” 39  Hem wekap and hem tok strong long wind and sei long sea: “Kwaet!” Semtaem nomoa, wind hem stop and sea hem fine nao. 40  So hem sei long olketa: “Hao nao iufala fraet? Waswe, iufala no garem eni faith yet?” 41  Bat olketa barava fraet and sei: “Wanem kaen man nao diswan? Nomata wind and sea bat obeyim hem tu.”

Olketa footnote