Mark 2:1-28

2  Bat bihaen samfala day, hem go long Ca·perʹna·um moa and pipol herem hem stap long haos.  So staka pipol hipap long there, gogo, no eni spes for eniwan moa. No eni spes aotsaed long haos tu. Then Jesus start for talem gud nius long olketa.  Olketa man tekem kam wanfala man wea paralaes long hem. Fofala man nao karem hem.  Bat hem hard for go insaed long haos wea Jesus stap bikos long staka pipol wea stap long there. So olketa mekem wanfala hol long ruf. Then olketa tekem man hia wea leidaon long bed and olketa pasim hem go daon.  Taem Jesus lukim faith wea olketa garem hem sei long datfala man wea paralaes: “Son bilong mi, iu kasem forgiveness for olketa sin bilong iu nao.”  Samfala man wea teachim law sidaon long there tu, and olketa garem tingting olsem:  “Hao nao man hia tok olsem? Toktok bilong hem nating showimaot respect long God. God nomoa savve forgivim sin.”  Bat from Jesus luksavve long tingting bilong olketa, semtaem hem sei long olketa: “Hao nao iufala garem tingting olsem?  Eniwan nomoa savve sei long man wea paralaes, ‘Iu kasem forgiveness for sin bilong iu.’ Bat waswe for sei, ‘Getap, tekem bed bilong iu and wakabaot go’? 10  Bat mi bae pruvim long iufala Son bilong man garem paoa for forgivim sin bilong pipol long earth.” Then hem sei long datfala man wea paralaes: 11  “Getap, tekem bed bilong iu, and go bak long haos.” 12  Semtaem nomoa, man hia hem getap, tekem bed bilong hem, and go aot from datfala haos. Evriwan barava sapraes nao, and olketa praisem God and sei: “No enitaem iumi lukim kaen samting olsem.” 13  Long narataem moa hem go long saedsea, and staka pipol kam long hem and hem teachim olketa. 14  Bat taem hem wakabaot go hem lukim Leʹvi, wea hem son bilong Al·phaeʹus. Hem sidaon long office for peim tax. Jesus sei long hem: “Iu kam followim mi.” So man hia getap and go followim hem nao. 15  Bihaen datwan, Jesus sidaon for kaikai long haos bilong Leʹvi. Staka long olketa man for tekem tax and pipol wea sin tu sidaon witim Jesus and olketa disaepol bilong hem, bikos plande long olketa hia followim hem. 16  Bat taem samfala man wea olketa teachim law and wea olketa tu olketa Pharisee lukim hem kaikai witim pipol wea sin and olketa man wea tekem tax, olketa sei olsem long olketa disaepol bilong hem: “Hao, man hia kaikai witim olketa wea tekem tax and pipol wea sin tu?” 17  Taem Jesus herem datwan, hem sei long olketa: “No evriwan need for go lukim doctor. Pipol wea sik nomoa need for go lukim doctor. Mi no kam for talem gudfala pipol for repent, bat for talem pipol wea sin nao for repent.” 18  Olketa disaepol bilong John and olketa Pharisee followim datfala kastom for no kaikai* long samfala day. So olketa kam long Jesus and sei: “Olketa disaepol bilong John and bilong olketa Pharisee followim kastom for no kaikai long samfala day. Hao nao olketa disaepol bilong iu no duim olsem?” 19  So Jesus hem sei olsem long olketa: “Hao, bae olketa fren bilong man wea bae marit no kaikai taem hem stap witim olketa? Hard for olketa duim datwan sapos hem stap yet witim olketa. 20  Bat gogo, olketa man bae kam tekem hem go from olketa, and long datfala day nao bae olketa fren bilong hem no kaikai. 21  No eniwan bae sewim wanfala niu pis kaleko antap long wanfala old kaleko wea brek. Diswan hem bikos datfala niu kaleko hem strong and hem bae brekem moa oldfala kaleko hia, gogo, hol long datfala old kaleko bae big go moa. 22  Bae hem hard tu for man putim wine wea niu insaed olketa oldfala wine bag.* Diswan hem bikos gogo, datfala wine bae mekem olketa bag hia for brek, wea bae mekem wine hem kapsaet, and olketa bag bae nogud tu. Pipol putim wine wea niu insaed olketa niufala wine bag.” 23  Long Sabbath, Jesus hem wakabaot long olketa planteison bilong wheat and olketa disaepol bilong hem tekem samfala frut bilong wheat hia and kaikaim. 24  So olketa Pharisee sei long hem: “Hao nao olketa duim samting wea tambu for man duim long Sabbath?” 25  Bat hem sei long olketa: “Hao, no enitaem iufala read abaotem samting wea David duim taem hem and olketa man wea go witim hem olketa hangre? 26  Long story hia abaotem datfala priest A·biʹa·thar, wea hed priest, David hem go insaed haos bilong God and kaikaim olketa bred long there wea holy and wea olketa priest nomoa fit for kaikaim. Hem givim samfala bred hia long olketa man wea go witim hem tu.” 27  So hem sei long olketa: “God wakem Sabbath for olketa man. Hem no wakem olketa man for keepim Sabbath. 28  So Son bilong man hem man wea rulim Sabbath tu.”

Olketa footnote

Or, “fasting.”
Bag wea olketa wakem from skin bilong animal.