Luke 4:1-44

4  Then Jesus hem lusim Jordan River. God givim holy spirit long hem and spirit hia leadim hem go long wilderness.*  Hem stap long there for foti day and Devil traem hem. Long datfala taem hem no kaikaim eni samting so kasem end long taem hia hem hangre nao.  Long datfala taem nao Devil kam long hem and sei: “Sapos iu wanfala son bilong God, talem ston hia for kamap bred.”  Bat Jesus sei long hem: “Olketa Holy Raeting talem finis: ‘Hem no kaikai nomoa man savve laef long hem.’”  So Devil tekem hem go long wanfala maunten and showim hem evri kantri long world.  Then Devil sei long hem: “Bae mi givim iu paoa ovarem evri kantri hia and olketa nambawan samting wea olketa garem, bikos mi nao garem paoa, and mi savve givim long eniwan nomoa wea mi laek for givim long hem.  So sapos iu baodaon and worshipim mi distaem, bae mi givim iu evri samting hia.”  Jesus sei long hem: “Olketa Holy Raeting talem finis: ‘Iu mas baodaon long God bilong iu Jehovah, and iu mas worshipim hem nomoa.’”  And tu, Devil tekem hem go insaed long Jerusalem and hem mekem hem standap antap long wall bilong temple. Hem sei long hem: “Sapos iu wanfala son bilong God, jamp go daon from ples hia, 10  bikos olketa Holy Raeting talem finis: ‘Hem bae talem olketa angel for protectim iu, 11  and olketa bae karem iu go, mekem iu no bangam leg bilong iu long ston.’” 12  Jesus sei long hem: “Olketa Holy Raeting talem finis: ‘Iu mas no testim God bilong iu Jehovah.’” 13  Bihaen Devil hem traem Jesus, hem lusim hem nao, and hem weitim eni chance for hem savve traem hem moa. 14  Jesus go bak long Galʹi·lee and hem garem spirit bilong God. Pipol wea stap long datfala ples storyim olketa gud samting abaotem hem. 15  Hem start for teach long olketa sinagog,* and evriwan respectim and tinghae long hem. 16  Hem go long Nazʹa·reth, ples wea hem growap kam long hem. Long Sabbath hem go long sinagog olsem hem savve duim olowe, and hem standap for read. 17  Olketa givim hem scroll* bilong profet Isaiah. Hem openem scroll hia and faendem datfala toktok wea sei: 18  “Jehovah givim mi spirit bilong hem bikos hem chusim mi for talemaot gud nius long pipol wea poor. Hem sendem mi for talem olketa slave bae olketa kamap free and for talem pipol wea blind bae olketa lukluk moa. Hem sendem mi for mekem pipol wea olketa narawan spoelem olketa for kamap free. 19  Hem sendem mi tu for talem olketa abaotem taem wea olketa savve kasem blessing bilong Jehovah moa.” 20  Hem satem datfala scroll and givim go bak long man wea waka long sinagog, then hem sidaon. Evriwan insaed sinagog lukluk strong long hem nao. 21  Then hem sei long olketa: “Tuday, disfala scripture wea mi readim long iufala hem kamap tru nao.” 22  Then pipol hia talem olketa gud samting abaotem hem and olketa barava sapraes long olketa nambawan toktok bilong hem. Olketa sei: “Bat man hia hem wanfala son bilong Joseph, iaman? So hao nao hem savve tok olsem?” 23  Jesus sei long olketa: “Luk olsem datfala toktok wea sei: ‘Doctor iu healim iuseleva firstaem,’ bae iufala iusim for mi ia, bikos iufala bae sei: ‘Olketa samting wea mifala herem iu duim long Ca·perʹna·um, duim for pipol long hom bilong iu tu.’” 24  Hem sei: “Mi talem iufala tru samting: Pipol long hom bilong wanfala profet bae no tinghae long hem. 25  Iu savve, long taem bilong E·liʹjah hem no rain for thrifala year and sixfala month, so bigfala hangre nao kasem evriwan long datfala kantri. Long datfala taem staka widow woman stap long Israel. 26  Nomata olsem, God no sendem E·liʹjah go long eniwan long olketa. Hem sendem hem nomoa long wanfala widow woman long Zarʹe·phath, wea hem wanfala taon long Siʹdon. 27  And tu, long taem bilong profet E·liʹsha, staka pipol long Israel garem leprosy bat hem no healim olketa. Hem healim nomoa Naʹa·man, datfala man from Syria.” 28  Olketa wea stap long sinagog and herem evri samting hia olketa barava kros fogud. 29  Olketa tekem hem go aotsaed long taon. Datfala taon bilong olketa hem stap long wanfala maunten, so olketa leadim hem go long ples wea steep tumas mekem olketa savve torowem hem go daon. 30  Bat hem wakabaot go midolwan long olketa, and hem lusim datfala ples nao. 31  Hem go daon long Ca·perʹna·um, wea hem wanfala taon long Galʹi·lee. Hem teachim olketa long Sabbath, 32  and olketa barava sapraes nao long hao hem teach, bikos samting wea hem teachim olketa hem kam from God. 33  Wanfala man wea demon stap long hem, hem long sinagog, and hem singaot big olsem: 34  “Jesus bilong Nazʹa·reth, why nao iu mek trabol for mifala? Hao, iu kam for finisim mifala? Mi savve iu nao datfala Holy Man wea God sendem kam.” 35  Bat Jesus tok strong long hem olsem: “Iu kwaet, and kamaot from man hia!” So demon hia hem torowem datfala man long graon midolwan long olketa and then hem kamaot from hem, bat hem no spoelem hem nomoa. 36  Evriwan barava sapraes long diswan and olketa sei: “Toktok bilong man hia barava garem bigfala paoa, bikos hem givim komand long olketa demon nomoa, and olketa kamaot nao!” 37  Bihaen diswan, pipol long datfala ples savve herem staka story abaotem hem. 38  Jesus lusim datfala sinagog and go long haos bilong Simon. Mami-in-law bilong Simon hem sik fogud. Body bilong hem hot tumas. So olketa askem Jesus for helpem hem. 39  Jesus go standap saed long hem and hem mekem fever hia katdaon, gogo hem finis nao. Semtaem nomoa woman hia hem getap and go redyim kaikai for olketa. 40  Bat taem sun hem gogo daon, pipol tekem kam long hem olketa wea sik. Olketa hia garem enikaen difren sik. Hem putim hand bilong hem long olketa and healim olketa. 41  Nara samting tu, olketa demon kamaot from staka long olketa and singaot olsem: “Iu nao Son bilong God.” Bat hem tok strong long olketa and stopem olketa for no story, bikos olketa savve hem nao Christ. 42  Long morning, hem go long wanfala ples wea no eniwan stap. Bat staka pipol lukaotem hem, gogo olketa faendem hem nao, and olketa trae stopem hem for no lusim olketa. 43  Hem sei olsem long olketa: “Mi mas talemaot gud nius abaotem Kingdom bilong God long olketa nara taon tu, bikos hem nao why God sendem mi kam.” 44  So hem gohed for preach long olketa sinagog long Ju·deʹa.

Olketa footnote

Staka taem disfala word hem minim ples wea no staka pipol stap, and ples wea pipol no wakem garden long hem. Maet hem no garem staka tree or hem no garem wata.
Diswan hem ples wea olketa Jew hipap for readim Law and prea.
Longfala pis pepa wea olketa rolim long stik.