Luke 9:1-62

9  Then hem kolem kam twelvfala aposol bilong hem and givim paoa long olketa for raosem evri demon and for healim pipol wea sik.  Then hem sendem olketa for preach abaotem Kingdom bilong God and for healim pipol,  and hem sei long olketa: “No tekem eni walking stik, basket, eni bred, or selen,* and no tekem eni kaleko.  Taem iufala go long eni ples and samwan hem welkamim iufala for stap long haos bilong hem, stap long there go kasem taem iufala lusim datfala ples.  Sapos pipol long wanfala ples no welkamim iufala, lusim datfala taon and aotem dust from leg bilong iufala. Diswan hem wanfala saen for warnim olketa.”  So olketa go long evri vilij long datfala area for talemaot gud nius and for healim pipol.  King Herod herem nius abaotem olketa samting hia. Hem barava konfius bikos samfala pipol sei John hem laef bak.  Olketa narawan sei E·liʹjah hem kam bak, and samfala moa sei wanfala long olketa profet long bifor nao hem laef bak.  Herod hem sei: “Mi nao talem olketa for katemaot hed bilong John. So hu nao disfala man wea mi herem olketa samting hia abaotem hem?” From diswan, Herod hem laekem tumas for lukim Jesus. 10  Taem olketa aposol kam bak, olketa storyim long Jesus samting wea olketa duim. Hem tekem olketa for stap seleva witim hem and olketa go long wanfala taon wea nem bilong hem Beth·saʹi·da. 11  Bat pipol savve long ples wea hem go, and olketa followim hem. Jesus hem hapi for lukim olketa and hem story abaotem Kingdom bilong God long olketa and hem healim olketa wea sik. 12  Hem gogo for naet nao, and twelvfala aposol kam long hem and sei: “Talem pipol hia for go long eni ples or vilij wea klosap mekem olketa savve faendem kaikai and ples for stap, bikos iumi farawe from eni taon.” 13  Hem sei long olketa: “Iufala nao givim kaikai long olketa.” Olketa sei: “Mifala garem faevfala bred and tufala fish nomoa. Hao, iu laekem mifala for go baem kaikai for evri pipol hia?” 14  Samting olsem 5,000 man nao stap long there. Hem sei long olketa disaepol: “Divaedem olketa pipol hia long olketa difren grup and putim samting olsem fifti man long wanfala grup.” 15  Olketa duim olsem and evriwan sidaon nao. 16  Then hem tekem faevfala bred and tufala fish hia, hem luk go ap long skae, and hem prea.* Hem brekem datfala bred and givim long olketa disaepol for sharem long pipol hia. 17  Evriwan kaikai and olketa fulap nao, and olketa fulimap twelvfala basket witim olketa leftova bred. 18  Bihaen, taem hem stap seleva for prea, olketa disaepol kam long hem. Hem askem olketa olsem: “Long tingting bilong pipol, mi hu nao ia?” 19  Olketa sei: “Samfala sei John Baptaesa, olketa narawan sei E·liʹjah, samfala moa sei wanfala long olketa profet hem laef bak.” 20  Hem sei long olketa: “Waswe iufala, iufala tingse mi hu nao ia?” Peter hem sei: “Iu nao datfala Christ wea God sendem kam.” 21  Then Jesus talem olketa for mas no talem diswan long eniwan, 22  bat hem sei: “Son bilong man mas safa long staka samting. Olketa bigman, olketa hed priest, and olketa man wea teachim law bae no laekem hem and bae killim hem dae, and long mek-thri day hem bae laef bak.” 23  Then Jesus sei long evriwan: “Sapos eniwan laek followim mi, hem mas givim laef bilong hem for God and evriday hem mas karem post wea mi karem,* and gohed followim mi olowe. 24  Bikos eniwan wea laek for sevem laef* bilong hem bae lusim datwan, bat eniwan wea lusim laef bilong hem bikos long mi, bae sevem laef bilong hem. 25  Wanem gudfala samting nao man bae garem sapos hem kasem evri samting long disfala world bat hem spoelem hemseleva or lusim laef bilong hem? 26  Eniwan wea shame long mi and samting mi talem, bae Son bilong man tu shame for sei datfala man hem disaepol bilong hem taem hem kam witim glory bilong hem and glory bilong Dadi bilong hem and bilong olketa holy angel. 27  Mi talem iufala tru samting: Bifor samfala long olketa wea standap long hia dae, bae olketa lukim Kingdom bilong God.” 28  Samting olsem eitfala day bihaen, Jesus tekem Peter, John, and James and hem go ap long wanfala maunten for prea. 29  Taem hem prea, feis bilong hem barava change and kaleko bilong hem barava white and shaen fogud. 30  Olketa lukim tufala man story witim Jesus. Tufala hia Moses and E·liʹjah. 31  Tufala hia tu barava shaen braet and storyim hao long Jerusalem nao Jesus bae lusim disfala world. 32  Peter and nara tufala wea stap witim hem olketa sleep nao, bat taem olketa wekap olketa lukim Jesus shaen fogud and lukim tufala man wea standap witim hem tu. 33  Taem tufala hia start for go from Jesus, Peter sei long hem: “Teacher, hem gud tumas for mifala stap long hia. Mifala laek putim thrifala tent long hia, narawan for iu, narawan for Moses, and narawan for E·liʹjah.” Peter hem tok olsem from hem no minim samting wea happen. 34  Bat taem Peter hem toktok yet, wanfala cloud hem stap antap long olketa. Datfala cloud hem kavarem olketa and olketa barava fraet fogud. 35  Then wanfala toktok kamaot from datfala cloud wea sei: “Disfala man hem Son bilong mi wea mi chusim. Iufala mas herem samting wea hem talem.” 36  Taem olketa herem datfala toktok, olketa lukim Jesus seleva nao stap. Bat long datfala taem olketa nating storyim samting wea olketa lukim long eniwan. 37  Long next day, olketa kam daon long datfala maunten, and olketa meetim staka pipol wea weitim Jesus. 38  Wanfala man hem singaot kam olsem: “Teacher, plis iu kam lukim boy bilong mi, bikos hem nomoa wanfala pikinini bilong mi. 39  Wanfala demon stap long hem, and hem savve singaot big and mekem body bilong hem seksek fogud and staka spit kamaot long mouth bilong hem. Demon hia savve mekem hem garekil nogud, and no laek lusim hem tu. 40  Mi askem olketa disaepol bilong iu for mas raosem datfala demon, bat olketa no savve duim datwan.” 41  Jesus hem sei: “Haomas day moa mi mas stap witim iufala olketa man distaem wea sin and wea no garem faith? Haomas day moa mi mas waka hard for trae helpem iufala? Tekem kam boy bilong iu long hia.” 42  Bat taem boy hia kam long Jesus, datfala demon mekem hem foldaon long graon and mekem body bilong hem seksek fogud. Jesus tok strong long datfala demon and healim boy hia and givim hem long dadi bilong hem. 43  Olketa sapraes nao long nambawan paoa bilong God. Olketa barava sapraes long evri samting wea hem duim, and long taem hia nao hem sei long olketa disaepol: 44  “Iufala herehere kam long diswan: Pipol bae givim Son bilong man go long olketa wea bae killim hem dae.” 45  Bat olketa no minim samting wea hem talem. Mining bilong diswan hem stap haed and olketa fraet for askem hem tu. 46  Then olketa raoa abaotem hu long olketa nao hem important. 47  Jesus savve long tingting bilong olketa, so hem tekem kam wanfala smol pikinini. Hem mekem hem standap saed long hem 48  and sei: “Man wea duim gudfala samting long disfala smol pikinini, and wea duim datwan long nem bilong mi, hem duim gudfala samting long mi tu. And man wea duim gudfala samting long mi, hem duim gudfala samting tu long man wea sendem mi kam. Eni man long iufala wea hambol, hem nao man wea important.” 49  John hem sei: “Teacher, mifala lukim wanfala man hem iusim nem bilong iu for raosem olketa demon from pipol, and mifala trae for stopem hem bikos hem no bilong iumi.” 50  Bat Jesus sei long hem: “Iufala no trae for stopem hem, bikos man wea no againstim iufala hem sapotim iufala.” 51  Hem klosap kasem taem nao for Jesus go ap long heven, so hem barava tingting strong for hem mas go long Jerusalem. 52  Hem sendem go firstaem samfala disaepol bilong hem. Olketa go kasem wanfala vilij long Sa·marʹi·a for redyim evri samting for hem, 53  bat olketa long datfala vilij no welkamim hem, bikos hem gogo long Jerusalem. 54  Taem tufala disaepol hia, James and John lukim diswan, olketa sei: “Lord, sapos iu laekem, mifala savve talem fire for kam daon from skae for finisim olketa.” 55  Bat hem tane raon and tok strong long tufala. 56  So Jesus and olketa disaepol go long nara vilij. 57  Taem olketa gogo followim road, wanfala man sei long hem: “Nomata long eni ples wea iu go long hem, mi bae followim iu.” 58  Jesus sei long hem: “Olketa fox garem hol for stap insaed and olketa bird garem nest tu, bat Son bilong man no garem eni ples bilong hemseleva wea hem savve sleep long hem.” 59  Then Jesus sei long narafala man: “Iu kam followim mi.” Man hia hem sei: “Letem mi go firstaem for berem Dadi bilong mi.” 60  Jesus sei long hem: “Fitim for olketa wea dae finis nao berem olketa wea dae, bat iu go and talem pipol long evri ples abaotem Kingdom bilong God.” 61  Narawan sei: “Lord, mi laek followim iu, bat letem mi go sekhand firstaem long famili bilong mi.” 62  Jesus sei long hem: “Eni man wea iusim hou and lukluk long olketa samting bihaen long hem bae no fit for go insaed long Kingdom bilong God.”

Olketa footnote

Selen wea olketa wakem long silver.
Long Greek languis hem sei, “blessim olketa.”
“Post,” wea hem “stau·rosʹ” long Greek languis, hem minim olketa hard taem wea Jesus kasem olsem wei wea pipol spoelem hem. Lukim Appendix 6.
Long Greek languis hem sei, “soul.” Lukim Appendix 7A.