John 5:1-47

5  Bihaen olketa samting hia, Jesus hem go long Jerusalem for wanfala big hipap* bilong olketa Jew.  Long Jerusalem wanfala pool wata hem stap klosap long gate wea olketa kolem Gate bilong olketa Sheepsheep. Nem bilong datfala pool long Hebrew languis hem Beth·zaʹtha. Faevfala varanda nao stap raonem pool hia.  Staka pipol wea sik, blind, kripol, or wea hand or leg bilong olketa hem nogud, olketa leidaon long there. 4 * ——  Wanfala man stap long there wea hem sik for thirti-eit year finis.  Jesus lukim disfala man leidaon and hem savve hem sik for longfala taem finis, so hem sei long hem: “Hao, iu laekem sik bilong iu for finis?”  Man hia hem sei: “Mi no garem eniwan for karem mi and putim mi insaed long wata taem wata hem seksek. Taem mi trae for go insaed long wata hia, nara man nao go firstaem long mi.”  Jesus sei long hem: “Getap, tekem bed bilong iu and wakabaot go.”  Semtaem nomoa, man hia hem gud bak nao. Hem tekem bed bilong hem and hem wakabaot go. Datfala day hem Sabbath. 10  Olketa bigman bilong olketa Jew sei long datfala man wea gud bak: “Hem Sabbath ia, hem tambu for iu karem bed bilong iu.” 11  Hem sei long olketa: “Man wea healim mi nao hem sei, ‘Tekem bed bilong iu and wakabaot go.’” 12  Olketa askem hem: “Hu nao man wea sei long iu, ‘Tekem bed bilong iu and wakabaot go’?” 13  Bat man hia no savve hu nao datfala man wea healim hem bikos staka pipol stap long there and Jesus lusim datfala ples finis. 14  Bihaen, Jesus meetim hem long temple and sei long hem: “Iu gud bak nao. Iu no duim moa eni sin, nogud nao samting wea barava nogud winim sik hia hem kasem iu.” 15  Man hia hem go long olketa bigman bilong olketa Jew and hem talem olketa Jesus nao healim hem. 16  So olketa bigman bilong olketa Jew againstim Jesus bikos hem duim olketa samting hia long Sabbath. 17  Bat hem sei long olketa: “Dadi bilong mi hem gohed waka kam kasem distaem, and mi tu gohed waka.” 18  Taem olketa bigman bilong olketa Jew herem diswan, olketa barava laek killim hem dae bikos long tingting bilong olketa hem brekem law bilong Sabbath, and hem laekem pipol for tingse hem semsem witim God bikos hem sei God hem Dadi bilong hem. 19  So Jesus hem sei long olketa: “Mi talem iufala tru samting, Son no savve duim eni samting followim tingting bilong hemseleva. Hem duim nomoa samting wea hem lukim Dadi hem duim. Eni samting wea Dadi duim, Son hem duim tu. 20  Dadi hem lovem Son and hem showim hem evri samting wea hem duim. Hem bae showim hem tu olketa samting wea winim evri samting hia, for mekem iufala barava sapraes. 21  Dadi savve mekem olketa wea dae finis for laef bak and Son tu savve mekem eniwan wea hem chusim for laef. 22  Diswan hem bikos Dadi hem no judgem eniwan, bat hem markem Son nao for judgem olketa man. 23  Hem givim disfala waka long Son mekem evriwan savve mekhae long Son olsem olketa mekhae long Dadi tu. Man wea no mekhae long Son hem no mekhae long Dadi wea sendem hem kam tu. 24  Mi talem iufala tru samting, Eniwan wea herem toktok bilong mi and biliv long Dadi wea sendem mi kam, hem bae kasem laef olowe. Hem bae no kasem judgment bat hem olsem man wea dae and wea laef bak moa. 25  “Mi talem iufala tru samting, Wanfala taem bae kam, and taem hia hem kam finis wea olketa wea dae finis bae herem toktok bilong Son bilong God and olketa wea obeyim hem bae laef nao. 26  Dadi garem paoa for mekem olketa man laef, and hem givim paoa long Son tu for hem savve mekem olketa man laef. 27  Dadi givim hem paoa for judgem olketa man, bikos hem nao Son bilong man. 28  Iufala mas no sapraes long diswan, bikos taem bae kam wea evriwan wea stap insaed long grev* bae herem toktok bilong hem 29  and laef bak. Olketa wea duim gud samting bae kasem laef olowe, bat olketa wea duim nogud samting bae kasem judgment. 30  Mi no savve duim eni samting followim tingting bilong miseleva. Mi judgem pipol followim samting wea Dadi bilong mi talem. Hao mi judgem olketa hem barava stret bikos mi no duim samting wea miseleva laekem bat mi duim samting wea Dadi wea sendem mi kam hem laekem. 31  “Sapos mi nomoa talem pipol samting abaotem miseleva, bae olketa no bilivim samting wea mi talem. 32  Narawan hem stap wea talem pipol abaotem mi and mi savve samting wea hem talem abaotem mi hem tru. 33  Iufala sendem olketa man go long John, and hem talem tru samting abaotem mi. 34  Mi no needim eni man for talem pipol abaotem mi, bat mi talem iufala olketa samting hia mekem iufala savve kasem laef. 35  John hem wanfala laet wea shaen braet tumas, and for lelebet taem iufala hapi long laet bilong hem. 36  John talem pipol Dadi bilong mi nao sendem mi kam. Bat samting wea barava showimaot Dadi sendem mi kam nao hem from mi duim olketa samting wea hem markem mi for duim. 37  Dadi hem talemaot finis tu hem sendem mi kam. No enitaem iufala herem toktok bilong hem or lukim hem 38  and iufala no ting strong long toktok bilong hem, bikos iufala no biliv long datfala man wea hem sendem kam. 39  “Iufala lukluk gud insaed olketa Holy Raeting bikos iufala tingse olketa nao bae mekem iufala kasem laef olowe, bat evri samting abaotem mi nao hem insaed olketa Holy Raeting hia. 40  Nomata olsem, iufala nating laek kam long mi mekem iufala kasem laef. 41  Mi no laekem olketa man for mekhae long mi 42  bat iufala no olsem. Mi barava savve iufala no lovem God. 43  Mi kam long nem bilong Dadi bilong mi, bat iufala no biliv long mi. Sapos eniwan kam long nem bilong hemseleva, bae iufala biliv long hem. 44  Hard for iufala biliv long mi bikos iufala laekem olketa man for mekhae long iufala and iufala no laek duim samting wea bae mekem God tinghae long iufala. 45  No tingse mi nao bae talem Dadi iufala duim samting wea no stret. Moses nao talemaot iufala duim samting wea no stret and hem nao man wea iufala trustim. 46  Sapos iufala bilivim Moses iufala bae bilivim mi, bikos hem nao raet abaotem mi. 47  Bat sapos iufala no bilivim samting wea Moses raetem, hard for iufala bilivim toktok bilong mi tu.”

Olketa footnote

Maet diswan hem Pasova.
Disfala verse hem stap long samfala Bible transleison, bat hem no stap long samfala main Greek Bible bilong bifor.
Long Greek languis disfala word hem minim olketa grev bilong olketa wea dae finis wea pipol wakem for no forgetim olketa.