John 19:1-42

19  So Pilate talem olketa soldia for tekem Jesus and whipim hem.  Olketa soldia iusim wanfala rope long bush wea garem olketa nila for wakem wanfala kraon and olketa putim datwan long hed bilong hem. Olketa mekem hem werem tu wanfala purple kaleko.  Olketa kam long hem and sei: “Morning, King bilong olketa Jew!” Olketa gohed hitim feis bilong hem tu.  Pilate hem go aotsaed moa and sei long olketa Jew: “Mi tekem kam disfala man long iufala mekem iufala savve mi no faendem hem duim eni rong samting.”  So Jesus hem kam aotsaed. Hem werem datfala kraon wea garem nila long hem and datfala purple kaleko. Pilate sei long olketa Jew: “Man hia nao ia!”  Taem olketa hed priest and police lukim hem, olketa singaot olsem: “Nilam hem long post! Nilam hem long post!” Pilate sei long olketa: “Iufala nao tekem hem and nilam hem long post bikos mi no faendem man hia duim eni rong samting.”  Olketa Jew sei long hem: “Long law bilong mifala, hem fitim for disfala man dae bikos hem sei hem nao son bilong God.”  Taem Pilate herem diswan hem barava fraet tumas nao.  Hem go bak moa insaed long haos and sei long Jesus: “Iu man bilong wea ia?” Bat Jesus no talem eni samting. 10  So Pilate sei long hem: “Hao, iu no laek story long mi? Mi nao garem paoa for aotem iu from prison or for nilam iu long post.” 11  Jesus sei long hem: “Sapos God hem no givim paoa long iu, hard for iu duim eni samting long mi. Dastawe sin bilong man wea givim mi long iu hem big tumas winim sin bilong iu.” 12  From diswan, Pilate trae for tingim eni wei for hem savve letem Jesus go free. Bat olketa Jew singaot olsem: “Eniwan wea mekem hemseleva wanfala king hem againstim King* bilong Rome. So sapos iu letem disfala man for go free, iu enemy bilong King nao ia.” 13  So bihaen Pilate herem toktok hia, hem tekem Jesus go aotsaed. Hem sidaon for judgem man long ples wea olketa wakem floor long ston, wea long Hebrew languis olketa kolem Gabʹba·tha. 14  Datwan hem day for redyim evri samting for Pasova* and hem samting olsem mek-six hour.* Pilate hem sei long olketa Jew: “King bilong iufala nao ia!” 15  Olketa singaot olsem: “Killim hem dae! Killim hem dae! Nilam hem long post!” Pilate hem sei: “Hao, iufala laekem mi for nilam king bilong iufala long post?” Olketa hed priest sei: “King bilong Rome nomoa hem king bilong mifala.” 16  So long datfala taem nomoa Pilate givim hem long olketa for nilam hem long post. Then olketa soldia tekem hem go nao. 17  Jesus seleva karem datfala post and go long ples wea long Hebrew languis olketa kolem Golʹgo·tha, wea minim, Bon bilong Hed. 18  Long ples hia nao olketa soldia nilam hem long post. Olketa nilam nara tufala man witim hem, and post wea olketa nilam Jesus long hem nao long midol long tufala man hia. 19  Pilate raetem wanfala notis tu and putim antap long datfala post. Datfala notis hem sei: “Jesus bilong Nazʹa·reth, King bilong olketa Jew.” 20  Staka Jew nao readim diswan bikos ples wea olketa nilam Jesus long post hem klosap long Jerusalem and bikos olketa raetem diswan long Hebrew languis, Latin languis, and Greek languis. 21  Bat olketa hed priest bilong olketa Jew sei long Pilate: “No raetem ‘King bilong olketa Jew.’ Bat raetem disfala toktok wea hem talem, ‘Mi nao King bilong olketa Jew.’” 22  Pilate hem sei: “Bae mi no changem samting wea mi raetem.” 23  Bihaen olketa soldia nilam Jesus long post, olketa tekem kaleko bilong hem and divaedem long fofala haf for fitim olketa soldia hia. Longfala shirt wea Jesus werem andanit long datfala kaleko hem barava spesol bikos no eni part bilong hem garem join. 24  So olketa sei: “Iumi no brekem disfala kaleko. Iumi plei daes for savve hu nao bae tekem.” Diswan hem for mekem samting wea olketa Holy Raeting talem hem kamap tru, wea sei: “Olketa divaedem kaleko bilong mi and sharem for fitim olketa, and olketa plei daes for tekem longfala shirt bilong mi.” So samting wea olketa soldia duim nao hem barava wanem olketa Holy Raeting talem. 25  Mami bilong Jesus hem standap klosap long post wea olketa nilam Jesus long hem. Sista bilong mami bilong hem tu standap long there witim Mary, wea hem waef bilong Cloʹpas, and Mary Magʹda·lene. 26  Jesus lukim datfala disaepol wea hem lovem tumas hem standap long there tu witim mami bilong hem. So hem sei long mami bilong hem: “Man hia bae hem son bilong iu!” 27  Then hem sei long datfala disaepol: “Woman hia bae hem mami bilong iu!” Start long datfala taem, disaepol hia tekem mami bilong Jesus for stap long haos bilong hem. 28  Bihaen diswan, Jesus hem savve hem duim finis evri samting wea Dadi long heven askem hem for duim, so hem sei: “Mi laek drink.” Hem talem diswan mekem samting wea olketa Holy Raeting talem kamap tru. 29  Wanfala dish wea stap long there hem fulap long wine wea saoa. So olketa tekem wanfala pis matres, tuwetem long wine hia, putim long stik,* and givim go long hem for drinkim. 30  Bihaen Jesus teistim datfala wine wea saoa hem sei: “Mi duim finis evri samting wea iu askem mi for duim!” Then hem bendim daon hed bilong hem and hem dae nao.* 31  Hem day for redyim evri samting for Sabbath, wea hem bae wanfala spesol Sabbath. Olketa Jew no laekem body bilong thrifala man hia for stap long post long Sabbath, so olketa askem Pilate for olketa soldia mas brekem leg bilong olketa and aotem olketa from post. 32  So olketa soldia kam and brekem firstaem leg bilong tufala man wea olketa nilam long olketa post saed long Jesus. 33  Bat taem olketa lukim Jesus hem dae finis, olketa no brekem leg bilong hem nao. 34  Nomata olsem, wanfala soldia spiarim hem long saed bele bilong hem. Semtaem nomoa, blood and wata kamaot nao. 35  Man wea lukim olketa samting hia nao hem man wea storyim olketa, and samting wea hem talem hem tru. Hem savve hem talem tru samting mekem iufala tu savve biliv. 36  Olketa samting hia hem happen for mekem samting wea olketa Holy Raeting talem hem kamap tru, wea sei: “No eni bon bilong hem bae brek.” 37  Nara toktok long olketa Holy Raeting hem sei: “Olketa bae lukluk go long man wea olketa spiarim.” 38  Bihaen diswan, Joseph, wea hem man long Ar·i·ma·theʹa, hem askem Pilate for body bilong Jesus. Hem disaepol bilong Jesus bat hem no talem eniwan bikos hem fraetem olketa Jew. Pilate letem hem for tekem body bilong Jesus, so hem kam tekem nao. 39  Nic·o·deʹmus hem kam tu. Hem nao datfala man wea bifor hem go lukim Jesus long naet. Hem tekem kam samting olsem thirti kilo long tufala paoda wea smel naes.* 40  So olketa tekem body bilong Jesus, olketa putim paoda hia long hem and pasolem long kaleko. Diswan hem wei bilong olketa Jew for redyim body bilong man wea dae bifor olketa berem hem. 41  Wanfala garden hem stap klosap long ples wea olketa nilam hem long post. Wanfala niu cave wea olketa man digim hem stap long datfala garden wea olketa no putim eni man insaed long hem yet. 42  So from hem day bilong olketa Jew for redyim evri samting for Pasova, olketa putim body bilong Jesus insaed long datfala cave bikos hem klosap nomoa.

Olketa footnote

Long Greek languis hem sei, “Caeʹsar.” Diswan hem title bilong samfala king long Rome.
Long hia, “Pasova” hem minim week bilong Pasova and olketa day for kaikaim bred wea no garem yeast.
Samting olsem 12 klok long midolday. Diswan hem sixfala hour bihaen sun hem kamap.
Long Greek languis hem sei, “hysʹso·pos.Maet diswan hem wanfala plant long Palestine wea hae bilong hem samting olsem tu meter or winim datwan.
Or, “hem stop for brith.”
Nem bilong tufala paoda hia nao hem “myrrh” and “aloes.”