NAAN IN KEEAÑ Tijem̦ba 2013

Kõjparok bwe “En Jab M̦õkaj an Pok Ami L̦õmn̦ak”!

Kõnke el̦ap an armej riab im m̦on̦e ro jet ilo raan kein, ta eo jemaroñ katak jãn naan in kakkõl ko an Paul ñan ro ilo Tessalonika?

M̦õn̦õn̦õ in Lel̦o̦k Men ko Ewõr Ippam̦ ñan Rejetake Aelõñ eo an Anij

Katak kõn ewi wãween jemaroñ kõjerbal iien ko ad, jããn ko ad kab kajoor im jel̦ã ko ad ñan rejetake Aelõñ eo an Anij.

‘En Menin Kakeememej ñan Kom̦’

Ta eo Kũrjin ro rej aikuj jel̦ã kake kõn Kwõjkwõj in Kijoone eo? Etke eaorõk Kõjota eo an Irooj ñan kõj aolep?

‘Kõm̦m̦ane Men in ilo Ememej Eõ’

Etke jejel̦ã ñããt ej iien Kõjota eo an Irooj? Pilawã im wain eo rej kõkkar kõn ta?

Kajjitõk Ko Baibõl̦ Ej Uwaaki

Etke Kũraij enaaj jepl̦aaktok? Ñe enaaj jepl̦aaktok, enaaj juon armej ke ak jetõb im ta eo enaaj kõm̦m̦ane?