Etal ñan katak ko ilo bok in

 

2018-02-22

BOK IM BROCHURE

2018 Convention Program

2018-02-20

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Mark

Bokin Mark ej bok eo ekadu tata iaan aolep Gospel ko emãn, im ej kwal̦o̦k kõn men ko Jesus enaaj kõm̦m̦ani ñe enaaj Kiiñ ilo Aelõñ eo an Anij.

2018-02-19

BOK IM BROCHURE

2018 Memorial Invitation

2018-02-09

NAAN IN KEEAÑ

Nõm̦ba 2 2018 | Ta Kobban Ilju im Jekl̦aj?

Ãinwõt bar ro jet, bõlen kwaar l̦õmn̦ak kõn ta ko renaaj wal̦o̦k ñan kwe ilju im jekl̦aj​—jeraam̦m̦an im m̦weiie ke ak jerata, m̦õn̦õn̦õ im yokwe ke ak bũrom̦õj, juon mour eaetok kũtien ke ak juon mour ekadu kũtien.

2018-02-08

JERBAL EO AD IM WÃWEEN AD MOUR–KEIN KATAK

Mãe 2018

2018-02-08

NAANIN IJJINO KO ÑAN JERBALIN KWAL̦O̦K NAAN

Wõn Kõm​—Ri Kõnnaan ro an Jeova?

Elõñ armej rekõn̦aan jel̦ã kõn Ri Kõnnaan ro an Jeova. Kal̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kõn er ilo am̦ kajjitõk ippãer.

2018-02-01

NAAN IN KEEAÑ (KEIN KATAK)

Mãe 2018

Ilo bok in, epãd katak ko jenaaj katak kaki jãn Jul̦ae 9 ñan O̦kwõj 5, 2018.

2018-01-30

BOK IM BROCHURE

2017 Report in Iiõ in Kwal̦o̦k Naan eo an Ri Kõnnaan ro an Jeova Ipel̦aakin Lal̦ In

Lale kõmel̦el̦e ko jet kõn tipdikin jerbalin kwal̦o̦k naan eo ipel̦aakin lal̦ in an Ri Kõnnaan ro an Jeova jãn kar Jeptõm̦ba 2016 ñan O̦kwõj 2017.