Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Ta ko Rekããl ilo JW.ORG?

 

2017-11-20

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Habakkuk

Jemaroñ likũt ad lõke Jeova bwe aolep iien ejel̦ã iien im wãween ta eo em̦m̦antata ñan lo̦mo̦o̦ren armej ro an.

2017-11-20

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Nahum

Kanaan in ej kõm̦m̦an ad lõke bwe aolep iien Jeova ej kajejjet kũtien naan eo an im ej kaenõm̦m̦an ro rej pukot aenõm̦m̦an im kõn̦aan bõk lo̦mo̦o̦r ikijjeen Aelõñ eo an.

2017-11-13

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Maika

Kanaan in jãn Anij ilo bok in emaroñ jipañ kõj ñan lõke Jeova, eo im ej kajjitõk bwe jen kõm̦m̦ani men ko jemaroñi im wõr tokjãer ñan kõj.

2017-11-09

NAAN IN KEEAÑ

Nõm̦ba 1 2018 | Ewõr Ke Tokjãn Baibõl̦ ilo Raan Kein?

Elukkuun lõñ mel̦el̦e ko jemaroñ loi ilo raan kein, innem ewõr ke tokjãn Baibõl̦ eo ke ej bokin jem̦aan?

2017-11-08

JERBAL EO AD IM WÃWEEN AD MOUR–KEIN KATAK

Pãpode 2018

2017-11-06

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Jona

Rũkanaan Jona ear katak jãn bõd eo an im kajejjet jerbal eo an, im Jeova ear katakini kõn aorõkin yokwe im tũriam̦o. Bwebwenato eo an enaaj lukkuun jipañ eok.

2017-11-06

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn bokin Obedaia

Bokin Obedaia ej bok eo ekadu tata ilo Jeje ko ilo kajin Hibru. Kanaan in ej letok ñan kõj kõjatdikdik im kallim̦ur eo kõn an Aelõñ eo an Jeova naaj tõl im kokkwõjarjar etan ñan indeeo.

2017-11-02

NAAN IN KEEAÑ (KEIN KATAK)

Pãpode 2018

Ilo bok in, epãd katak ko jenaaj katak kaki jãn Eprõl̦ 2-29, 2018.

2017-11-02

JUON ENNAAN EM̦M̦AN JÃN ANIJ!

Etke Jesus Ear Mej?

Baibõl̦ ej kwal̦o̦k bwe elukkuun l̦ap an aorõk mej eo an Jesus. Ewõr ke unin an kar mej?

2017-10-30

MEL̦EL̦E KO KÕN BOK KO ILO BAIBÕL̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Amos

Jeova ear kõjerbale em̦m̦aan in ettã bũruon kõn juon jerbal elukkuun aorõk. Ta eo jemaroñ katak jãn waanjoñak eo an Amos?