Som nuh ke koano an

Som nuh ke menu ahkluo

Mwet Loh luhn Jeova

Kosraean