Som nuh ke koano an

Mwet Loh luhn Jeova

Sulaclah Kahs Kosraean