Som nuh ke koano an

Som nuh ke menu ahkluo

Mwet Loh luhn Jeova

Kosraean

Puhsren Rit Bible Suc Oacna Mwe Luhmah

Lohng puhsren rit Bible wi mwe ahkuhtweyac kac.

 

Sislah kuluk. Ke pacl inge, sonna oasr ke kahs lom.

Ma nuhkewa ke kahs se inge oasr ke page ma ahkkahlwemyeyuck inge