Som nuh ke koano an

Som nuh ke menu ahkluo

Mwet Loh luhn Jeova

Kosraean

Toeni Luhlahp luhn Mwet Loh luhn Jeova Ma Orek ke Kais Sie Yac

Ke kais sie yac, Mwet Loh luhn Jeova uh toeni ke u na luhlahp ke toeni luhlahp ma orek ke lwen tolu. Ahkyohkye etwacack lom ke toeni inge nuhkewa.

 

Konwacack sie Acn Ma Fototo nuh Yurum an