Skip to content

SPESEL BAIBEL TOK

“Dava Bada Pel Nadi” Oi Davaria Vadaeni, A?

Edena dala ai Iesu ia gwauraia parabole ese emu mauri ia haidaua diba?

 

Gau ma Haida Dibaia

Vidio, miusiki, atikol, bona sivarai matamatadia idia atoa oi itaia.

Dahaka Gau Matamata Itaia

Iehova Ena Witnes Taudia Edia Kongrigeisen Heboudia

Emai hebou gabuna bona emai tomadiho dalana oi dibaia

Baibel Stadi Noia

Oi abia hidi taim bona gabuna ai Baibel oi stadilaia davana lasi.

Iehova Ena Witnes Taudia—Ai be Daidia?

Ena be emai bese, kastom, bona gado be idauidau, to ai lalotamona o gaukara hebou. Bona ai ura bada, Iehova, Baibel ena Biaguna bona gau ibounai ia Havaraia Diravana unai, ai hanamoa. Ai gaukara goada Iesu Keriso ai tohotohoa bona ai moale badina ai be Keristani taudia. Nega ibounai taunimanima ai durua Baibel bona Dirava ena Basileia idia dibaia totona. Ai be Iehova Dirava bona ena Basileia ai harorolaia o witnes gaukara ai karaia dainai, momo idia diba ai be Iehova ena Witnes taudia.

Emai Web sait oi sekea. Iniseniai Baibel duahia. Emai gaukara bona hadibaia herevadia oi dibaia.

 

Iehova Ena Witnes taudia rua be rice umana dekenai tau ta idia haroro henia.