Skip to content

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

Coinneamhan Co-thionail Fianaisean Iehòbha

Ionnsaich tuilleadh mu dheidhinn ar coinneamhan. Lorg àite-coinneimh faisg ort.

Lorg àite faisg ort

Dè Thachras Aig na Coinneamhan Againn?

Bidh coinneamhan aig Fianaisean Iehòbha a’ tachairt dà thuras gach seachdain airson adhradh a’ dhèanamh. (Eabhraidhich 10:24,25) Aig na coinneamhan seo, a tha fosgailte dhan poblach, sgrùdaidh sinn dè tha Am Bìoball ag ràdh agus ciamar a chuir sinn a theagaisg seo a dh’obair san beatha againn fhìn.

Airson a mhòr chuid den coinneamhan faodaidh tu pàirt a ghabhail, coltach ri seòmar-teagaisg. Bidh seinn agus ùrnaigh aig tòiseach agus deireadh gach coinneamh.

Cha bhith cosgais no ofrail ann idir, faodaidh a h-uile duine a tighinn, chan eil feum agad a bhith na Fianais Iehòbha.