Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Pare gaa a gane poɔ yɛlɛ

Hozeeya Gane Poɔ Yɛlɛ

Hozeeya Gane Poɔ Yɛlɛ

Hozeeya gane na poɔ yɛlɛ eɛ daŋyɛlbo gane naŋ manna wullo lɛ Naaŋmen naŋ maŋ wulli nembazo ku toŋfaatonneba naŋ maŋ leɛre ba eebo.